• جعفر پرج – عضو کمیسیون
  • سید محمد جواد حسینی – عضو کمیسیون
  • سید محمد حسینی – عضو کمیسیون، فرد مطلع و بصیر
فهرست