کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، صلاحیت رسیدگی به اعتراضات ناشی از عوارض شهرداری را دارد. در سال های اخیر، وضع و وصول عوارض با عناوین متفاوت، باعث اعتراضات بسیاری به آرا کمیسیون ماده 77 شده است. اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 با توجه به اداری و عمومی بودن کمیسیون ماده 77، در دیوان عدالت اداری قابل طرح است.

دبیر کمیسیون: فرشته سراج

حسن عبدالهی (نماینده دادگستری)

حجت حسن زاده (نماینده وزارت کشور)

جلال بنار (نماینده شورای شهر)

فهرست