بزرگترین مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی،  محدوده و حریم شهرها رسیدگی، کمیسیون ماده 100 می باشد که این کمیسیون از 11 تبصره تشکیل گردیده

کمیسیون گروه اول:

  • رضا وطنی(دبیر کمیسیون)
  • ولی صابر(نماینده دادگستری)
  • خانم ربابه خلیل ارجمندی(نماینده وزارت کشور)
  • محمد درویش متولی(نماینده شورای شهر)

کمیسیون گروه دوم:

  • رضا وطنی(دبیر کمیسیون)
  • عباس رضایی (نماینده دادگستری)
  • مهدی یوسفی جمارانی(نماینده وزارت کشور)
  • سید امین حسینی (نماینده شورای شهر)
فهرست