• سمیه باطبی- مسئول فضای سبز
  • حسین شجاع – نماینده شهرداری
  • دانیال  اسکندری- عضو شورای اسلامی شهر فیروزکوه
  • مهران فیضی صفت- نماینده فرمانداری
  • ابراهیم یادگاری- نماینده استانداری
فهرست