مقابله با کرونا در بانک / اسکناس یکی از مهم‌ترین راه‌های انتقال ویروس کروناست.
اخبار قبلی
۷ گام آسان پیشگیری از شیوع کرونا (به توصیه سازمان بهداشت جهانی)
اخبار بعدی
#کرونا ویروس
فهرست