تصمیمات مهم درباره زمان و شکل فعالیت ادارات، کسب و کارها و مراکز آموزشی وکسب وکارهای پر خطر، مدارس، اماکن مقدسه و محل‌های پر تجمع همچنان با محدودیت و ممنوعیت مواجه‌اند.

فهرست