نقشه طرح تفصیلی شهر فیروزکوه

نقشه طرح تفصیلی و کاربری های شهر فیروزکوه را می توانید از طریق لینک زیر با کیفیت بالا مشاهده نمایید.

 

اخبار قبلی
بررسي و شناخت شهر فیروزکوه
اخبار بعدی
آگهی مناقصه عمومی – نوبت دوم
فهرست