دکتر جعفر پرج

شهردار فیروزکوه

تحطیلات: دکتری شهرسازی
خلاصه سوابق
معاون شهردار فیروزکوه
شهردار ارجمند(تهران)
شهردار آبعلی(تهران)
شهردار هادیشهر(مازندران)
شهردار فیروزکوه(تهران) از نیمه دوم سال ۹۲ تا کنون

فهرست