فیروزکوه آینده و چالش‌ها، چند درصد مردم فیروزکوه عوارض شهری خود را پرداخت می کنند و این عوارض چگونه هزینه می شود؟

گزارشی از اقدامات شهرداری و پاسخ به خواسته های مردمی در برنامه فیروزکوه، آینده و چالش ها

شهردار فیروزکوه پاسخ می‌دهد:
🔹عوارض شهری در قالب بودجه شهرداری پس از ارائه به شورای اسلامی شهر و تأیید کمیته انطباق فرمانداری، در سه محور و سرفصل کلی اداری و جاری، خدمات شهری و عمرانی هزینه می شود.
🔹شهرداری یک نهاد غیردولتی است و از سوی دولت بودجه ای برای اجرای پروژه ها به شهرداری پرداخت نمی شود؛ هزینه های شهرداری بیشتر از طریق پرداخت عوارض محلی و مردمی تأمین می شود.
🔹از محل وصول درآمدها و بر مبنای تجربیات سنوات گذشته می توان به این نتیجه رسید که عمدتاً بر مبنای مقتضیات و نیازهایی که در بحث خرید و فروش و نقل و انتقال برای شهروندان ایجاد می شود، به شهرداری مراجعه می کنند.
🔹از ۱۰۰ درصد مبالغ بودجه شهرداری، کمتر از ۵۰ درصد عوارضی است که همشهریان پرداخت می کنند.
🔹می طلبد شهروندان عزیز نسبت به پرداخت به موقع عوارض اقدام کنند تا شهرداری بتواند رسالت اصلی خود که ارائه خدمات است را به خوبی انجام دهد.

اخبار قبلی
عملیات لایروبی و پاکسازی کانال های سطح شهر فیروزکوه
اخبار بعدی
فیروزکوه آینده و چالش‌ها، آیا شهرداری عوارض ترافیکی دریافت می کند؟
فهرست