فیروزکوه آینده و چالش‌ها، نگاه شهرداری فیروزکوه نسبت به انتقادات مردمی چیست؟

گزارشی از اقدامات شهرداری و پاسخ به خواسته های مردمی در برنامه فیروزکوه، آینده و چالش ها

شهردار فیروزکوه پاسخ می‌دهد:
🔹مجموعه ای موفق خواهد بود که انتقادپذیر باشد.
🔹مجموعه شهرداری آماده پذیرش هر گونه انتقادی بدون غرض ورزی است.
🔹مسئولین دوایر شهرداری نیز بنا بر وظیفه قانونی خود موظف هستند نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.
🔹زمانی می توانیم شهری آباد داشته باشیم که مشارکت مردمی را به حداکثر برسانیم.
🔹می طلبد شهروندان نیز نسبت به پرداخت به موقع عوارض اقدام کنند تا شهرداری بتواند رسالت اصلی خود که ارائه خدمات است را به خوبی انجام دهد.

اخبار قبلی
اجرای عملیات کف پوش و سنگفرش معابر در فیروزکوه
اخبار بعدی
فیروزکوه آینده و چالش‌ها، علت خرابی پیاپی آسفالت های سطح شهر چیست؟
فهرست