فیروزکوه آینده و چالش‌ها، مسئولیت آسفالت کوچه‌های خیابان شهید فامیلی با کیست؟

گزارشی از اقدامات شهرداری و پاسخ به خواسته های مردمی در برنامه فیروزکوه، آینده و چالش ها

شهردار فیروزکوه پاسخ می دهد:
🔹آسفالت کوچه های درون سایت خیابان شهید فامیلی خارج از تعهدات شهرداری است و شرکت های تعاونی باید بحث آماده سازی و آسفالت را انجام دهند.
🔹ارتباط شهید فامیلی به شهرک کوهسار و شهرک ولیعصر جزو برنامه های شهرداری است.
🔹در حال حاضر قسمتی از این محور به صورت خاکی است و پروژه زیرسازی، آسفالت و جدول گذاری جزو برنامه های سال های آتی شهرداری است زیرا اجرای معبر ۱۸ متری برای امسال در دستور کار است.

اخبار قبلی
فیروزکوه آینده و چالش‌ها، ساماندهی محل عرضه محصولات کشاورزی در چه مرحله ای قرار دارد؟
اخبار بعدی
فیروزکوه آینده و چالش‌ها، چرا کشتارگاه فیروزکوه استاندارد سازی نمی شود؟ گره کار کجاست؟
فهرست