شما می توانید با ارائه نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود از سه طریق با سامانه 137 شهرداری فیروزکوه ارتباط برقرار نمایید:

پیگیری درخواست

  1. ارسال پیامک به سامانه 02176442114
  2. تماس تلفنی با شماره 137 در محدوده فیروزکوه
  3. ثبت پیام و دریافت کد پیگیری در صفحه سامانه

ارسال گزارش

فهرست