ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی
1 محمد مهدی باطبی مدیرعامل سازمان
2 حسن شاه حسینی مسئول تاکسیرانی- کارپردازی سازمان
3 غلام رضا حسن زاده انباردار سازمان- روابط عمومی
4 امید بنار بایگانی سازمان- خدماتی
5 حر خالقی خط نگهدار- تاسیسات
فهرست