نام و نام خانوادگی پست سازمانی
محمد مهدی باطبی مدیرعامل سازمان
حسن شاه حسینی مسئول تاکسیرانی- کارپردازی سازمان
غلام رضا حسن زاده انباردار سازمان- روابط عمومی
امید بنار بایگانی سازمان- خدماتی
فهرست