Heydarian3.4.12.92

نظر به درخواستهای مکرر شهروندان بویژه کسبه های سطح شهر در رسیدگی به مشکلات ترافیک سنگین خیابان پاسداران جلسه ای بتاریخ 92/12/04 با حضور اعضاء شورای اسلامی شهر و شهردار فیروزکوه ،کارشناسان و مدیران و معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ریاست شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه در محل دانشگاه برگزار گردید.آقای مهندس جعفر پرج شهردار فیروزکوه در این زمینه اظهار داشتند با عنایت به عرض کم معبر و ترافیک شدید و سنگین خیابان پاسداران و نارضایتی های موجود شهرداری و شورای اسلامی شهر در رفع مشکل یاد شده عزم جدی داشته و بعنوان اولویت اصلی در دستور کار خود قرار داده که بر این اساس با مطالعه و کارشناسی صورت گرفته در نظر است با هماهنگی مدیران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نسبت به تملک ،تعریض و باز گشایی معبر 18 متری جنب رودخانه (درمانگاه قدیم شهر)اقدام گردد که پیرو هماهنگی قبلی جلسه یاد شده برگزار که مقرر گردید نمایندگان دانشگاه با حضور نمایندگان شهرداری و شورای اسلامی شهر حداکثر تا تاریخ 92/12/10 از محل بازدید تا تصمیمات کاربردی در این زمینه با در نظر گرفتن جمیع شرایط و جوانب اتخاذ تا پس از تملک نسبت به اجرای پروژه یاد شده توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه اقدام تا انشاا… با اجرای این معبر جدید مشکلات ترافیکی خیابان پاسداران مرتفع گردد.

اخبار قبلی
برگزاری جلسه کارشناسی با مشاور طرح تفضیلی شهر فیروزکوه
اخبار بعدی
روز مهندس گرامی داشته شد.
فهرست