برگزاری جلسه کارشناسی با مشاور طرح تفضیلی شهر فیروزکوه

Keryas1.3.12.92
پیرو هماهنگی قبلی جلسه ای بتاریخ 92/12/03 با حضور اعضاء شورای اسلامی شهر ،شهردار،سرپرست حوزه معاونت فنی و شهرسازی شهرداری و کارشناسان مهندسین مشاور کریاس بنا مشاور تهیه طرح تفضیلی شهر فیروزکوه با هدف بررسی عملکرد مشاور و همچنین انعکاس نقطه نظرات شهرداری و شورای اسلامی شهر در سالن جلسات شهرداری برگزار گردید.در این جلسه مشاور طرح تفضیلی نسبت به بیان گزارش اقدامات صورت گرفته در طول چند ماه گذشته پرداخته ودر ادامه شهرداری و اعضاء شورای اسلامی شهر هم نسبت به بیان مشکلات و نواقص و نارسایی های موجود در طرح جامع شهر و همچنین بیان پیشنهادات خود پرداخته که مقرر گردید جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان شهرداری و شورای اسلامی شهر و مشاور بصورت مرتب و منظم تشکیل که با استمرار این جلسات مشکلات موجود در طرح جامع در طرح تفضیلی شهر که بعنوان یک سند راهبردی و توسعه هر شهر می باشد مرتفع گردد.

اخبار قبلی
برگزاری جشن انقلاب توسط شهرداری فیروزکوه
اخبار بعدی
فهرست