کشتارگاه شهرداری فیروزکوه

در پی پخش خبر نواقص کشتارگاه شهرداری در شبکه 5 سیما،فرماندار، شهردار ،اعضاء شورای اسلامی شهر و روسای ادارات اطلاعات ،شبکه دامپزشکی و راهنمایی رانندگی در تاریخ 93/01/26 ضمن بازدید از محل کشتارگاه با برگزاری جلسه اضطراری در محل فرمانداری به بررسی موضوع پرداخته و مقرر گردید جهت رفع نواقص موجود اداره محیط زیست و شبکه دامپزشکی نواقص را ظرف مدت 48 ساعت آینده به فرمانداری و شهرداری اعلام تا بر این اساس جلسه بعدی تشکیل و ضمن در نظر گرفتن توان مالی شهرداری با اولویت بندی نواقص نسبت به رفع آن اقدام گردد.

اخبار قبلی
بازدید شهردار و مسئولین اجرایی از سطح شهر
اخبار بعدی
بودجه 71820219000 ریالی شهرداری در سال 1393
فهرست