پنجمین جلسه شورای سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری فیروزکوه برگزار گردید.

در روز دوشنبه مورخ 3 /94/12پنجمین جلسه شورای سرمایه گذاری و مشارکت با حضور متقاضیان مشارکت و سرمایه گذاری و با ریاست شهردار و اعضای شورای سرمایه گذاری در محل شهرداری برگزار گردید.در این جلسه با اجرای طرح های ورزشی،خدماتی و رفاهی که از نیاز شهر و شهروندان می باشدتوسط متقاضیان موافقت گردید و مقرر شد پیگیری و اقدامات بعدی بعمل آید.
20160222_110110

اخبار قبلی
خریداری68% سهام شهرک صنعتی قدیم فیروزکوه توسط شهرداری
اخبار بعدی
بازدید اعضای شورای شهر و شهردار از سطح شهر جهت رسیدگی به مشکلات شهری شهروندان
فهرست