ناوگان شهری فیروزکوه نوسازی خواهد شد.

بمنظور رفاه حال شهروندان و مشکل حمل و نقل درون شهری جلسه ای در 12 بهمن در محل شهرداری فیروزکوه برگزار که مقرر شد برابر هماهنگی بعمل آمده کلیه مالکین تاکسی شهری فرسوده نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک و مستندات خود از طریق سامانه اقدام و در صورت عدم پیگیری برابر سیاست و تصمیمات اتخاذ شده در مرحله نخست تعداد 5 دستگاه تا پایان سال جاری از سیستم ناوگان شهری حذف شوند.

اخبار قبلی
آگهی مزایده
اخبار بعدی
برپایی جمعه بازار در خیابان تختی
فهرست