معرفی سرپرست جدیدحوزه خدمات شهری ومشاورشهرداردرامورایثارگران

جلسه شورای اداری شهرداری با ریاست شهردارمحترم ومسئولین و پرسنل اداری شهرداری بعدازنمازمغرب وعشاء روزشنبه 7ا سفنددرسالن جلسات شهرداری برگزارگردید.دراین نشست اداری بررسی عملکرد دوایرشهرداری وگزارش مالی ودرآمد11ماهه شهرداری موردبررسی قرارگرفته و درادامه ضمن استماع نقطه نظرات ومشکلات و راهکارهای اداری توسط حاضرین . اقای مهندس پرج درادامه قدردانی ازهمکاران درتحقق وصول منابع درآمدی شهرداری علیرغم کاهش منابع مالیات برارزش افزوده وکمکهای اعطایی وهمچنین طرح های عمرانی اجراشده درسطح شهر،شفاف سازی درعملکرد،رعایت دقیق ضوابط ومقررات ،تعهدوصداقت درانجام وظایف محوله،تکریم ارباب رجوعان ومراجعین به شهرداری،دقت ونظارت برامورات اجرایی وطرح های عمرانی و…درسطح شهرتاکیدداشته اند. اقای مهندس پرج درادامه برنامه های ستاداستقبال ازبهار را ابلاغ نموده ودرپایان ازخدمات چندساله آقای حسین شجاع بعنوان سرپرست خدمات شهری قدردانی و آقای سیدرمضانعلی حسینی رابعنوان سرپرست جدیدوآقای شجاع رابعنوان مشاورشهرداردرامورایثارگران معرفی نمودند .

اخبار قبلی
برگزاری مزایده توسط شهرداری
اخبار بعدی
انتصاب مشاورشهرداردرامورایثارگران
فهرست