مراسم تودیع ومعارفه مدیرعامل جدیدشهرک صنعتی فیروزکوه برگزارشد.

به نقل ازروابط عمومی شهرداری فیروزکوه : مراسم یا دشده باحضور شهردار و رئیس هیئت مدیره شهرک ، اعضای هیئت مدیره شهرک  وشورای اسلامی شهر ، ریس حوزه  مقاومت بسیج شهیدباکری و مدیران صنایع و مسئولین دوایر شهرداری در روز دوشنبه مورخ21 فروردین برگزار گردید . دراین مراسم آقای مهندس پرج ضمن عرض سلام و تبریک سال جدید و ایام و اعیادپیش روبه بیان هدف شهرداری و شورای اسلامی شهر درخریداری سهام شهرک پرداخته و هدف اصلی را رونق بخشیدن به وضعیت شهرک و فراهم نمودن بستر مناسب اشتغال جوانان منطقه و… بیان نموده و در ادامه ازخدمات جناب فیلمی درطول مدت تصدی مدیرعاملی شهرک قدردانی نموده وآقای شجاع ازپرسنل رسمی شهرداری رابرابر مصوبه هیئت مدیره شهرک بعنوان مدیرعامل جدیدشهرک معرفی گردیدند . ایشان علت این جابجایی را درخواست و پیگیری مکرر جناب آقای فیلمی ودرنهایت تصویب هیئت مدیره عنوان نموده و به آقای شجاع بعنوان مدیر جدید شهرک تأکید بر شفاف سازی درعملکرد بخصوص درحوزه مالی وپیگیری مشکلات وچالشهای موجودوتلاش دررفع مشکلات ورونق بخشیدن به وضعیت شهرک انهم باایجادتعامل مناسب اداری باسازمانهاوادارات وصاحبان صنایع مستقر در شهرک و پیگیری در و صول مطالبات شهرک و … داشته است . آقای باطبی عضو محترم شورای اسلامی شهر و آقای سراج فرمانده حوزه بسیج شهیدباکری هم ضمن تبریک خواستار رسیدگی به وضعیت شهرک و فراهم نمودن بسترمناسب جهت اشتغال جوانان ازدیگر سخنرانان این مراسم بوده ودر ادامه آقای فیلمی به بیان گوشه ای از عملکرد خودپرداخته و از همه کسانی که باوی همکاری داشتند تشکر و سپس آقای شجاع هم ازاعتمادهیئت مدیره و حضور مهمانان تشکر و خواهان ادامه همکاری باوی درجهت اجرای مأموریت و وظایف محوله شده شده اند . درپایان حکم معارفه و لوح سپاس قرائت وبه نامبردگان اهداءگردید .

 

اخبار قبلی
آگهی فراخوان همکاری شهرداری فیروزکوه
اخبار بعدی
گزارش اقدامات عمرانی و اجرایی 4 ساله شهرداری فیروزکوه به روایت تصاویر
فهرست