صدور حکم انتصاب شهردار فیروزکوه

در پی معرفی شورای اسلامی شهر فیروزکوه حکم انتصاب آقای مهندس جعفر پرچ بعنوان شهردار فیروزکوه توسط آقای مهندس سید حسین هاشمی استاندار محترم تهران صادر گردید.

اخبار قبلی
برگزاری مانور خودروهای آتشنشانی در سطح شهر فیروزکوه
اخبار بعدی
بزرگداشت سیدالشعرای ادب پارسی، استاد امیری فیروزکوهی
فهرست