شهرداری فیروزکوه مالک 84 درصد سهام شهرک صنعتی قدیم فیروزکوه شد.

در راستای ساماندهی و رسیدگی به وضعیت شهرک صنعتی قدیم فیروزکوه و همچنین ایجاد درآمدی مستمر و پایدار و فراهم نمودن بستر و فرصت اشتغالزایی،بحول و قوه الهی و با حمایت اعضای محترم شورای اسلامی شهر،شهرداری 68 درصد از سهام شهرک یاد شده را با شرایط مناسب خریداری و در حال حاضرمالک 84 درصد سهام شهرک فوق می باشد.امید است با ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات کارشناسانه شاهد شکوفا شدن هر چه بهتر و بیشتر شهرک باشیم.

اخبار قبلی
شرکت در انتخابات
اخبار بعدی
انتصابات
فهرست