شهرداری فیروزکوه با آذین بندی و چراغانی شهر به استقبال بهار رفت

شهرداری فیروزکوه با آذین بندی میادین و چراغانی کردن خیابانها به استقبال بهار رفت.

اخبار قبلی
رنگین شدن سطح شهربا گلهای کاشت بهاره
اخبار بعدی
ستاداستقبال نوروزی رسماًفعالیت خودراشروع کرد
فهرست