جلسه هماهنگی انتقال صنوف آلاینده برگزار گردید

پیرو مصوبه کارگروه بهداشت و سلامت و امنیت غذایی شهرستان جلسه هماهنگی جهت انتقال صنوف مزاحم و آلاینده بامسئولیت شهردار و عضویت ادارات راه و شهرسازی ، شبکه بهداشت و درمان ، محیط زیست ، صنعت معدن و تجارت و اتاق اصناف در روز دوشنبه مورخ  16مردادماه درسالن جلسات شهرداری برگزار که مقررگردید اتاق اصناف نسبت به تهیه طرح مطالعاتی و تهیه و ارائه مدارک و مستندات به ادارات ذیربط و اداره راه و شهرسازی و شهرداری اقدام تامتعاقباً نسبت به پیگیری موضوع اقدامات لازم بعمل آید .

اخبار قبلی
برگزاری برنامه های شادومتنوع توسط سیرک سلاطین درفیروزکوه
اخبار بعدی
روشنایی بلوار شهرک کوهسار باهمت شهرداری
فهرست