توزیع کیسه زباله درروزطبیعت توسط شهرداری

به گزارش روابط عمومی شهرداری فیروزکوه :خانم مهندس باطبی مسئول فضای سبز و زیباسازی شهرداری درگفتگوی بیان داشتند در راستای حفظ محیط زیست وجلوگیری از تخریب طبیعت وفضای سبز و پارکها و مراکز گردشگری سطح شهرکیسه های زباله توسط شهرداری تهیه ودراختیارشهروندان ومسافرین قرارگرفته است .
ایشان در ادامه بیان داشتند امسال درمقایسه باروز طبیعت سنوات گذشته با کمترین تخریب محیط مواجه بوده که جاداردازهمکاری عموم تشکر نموده وابراز امیدواری نمودند تا این همیت وهمکاری وحس مسئولیت درحفظ و نگهداری محیط زیست وفضاهای سبز و پارکهای شهری دربین شهروندان وهموطنان نهادینه گردد . ضمناًاین اقدام شهرداری مورد تحسین مسافرین وگردشگران حاضردرطبیعت قرارگرفته است .

اخبار قبلی
بازدید جناب آقای خسرو آبادی مدیر کل گردشکری استان تهران از ستاد تسهیلات نوروزی
اخبار بعدی
آگهی فراخوان همکاری شهرداری فیروزکوه
فهرست