تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال 1397 شهرداري فيروزكوه

استانداري تهران

شهرداري فيروزكوه

 

 

تعرفه عوارض محلي شهرداری فیروزکوه

 

سال1397

 

 

                                    

 

تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال 1397 شهرداري فيروزكوه

 

 

        

فصل اول: ……………………………………………………………………………     

 • عوارض صدور پروانه های ساختمانی(خانه های مسکونی تک واحدی تا 600 متر مربع)……………………………….5
 • عوارض ساختمانی مجتمع های مسکونی تا 600 متر مربع (بیش از یک واحد)…………………………………………….5
 • عوارض ساختمانی مجتمع های مسکونی خانه های تک واحدی بیش از 600 متر مربع…………………………………5
 • زير بناي احداث اعياني یک متر مربع از یک واحد (تجاری ،اداری و صنعتی) با ارتفاع و دهنه مجاز……………..6
 • زير بناي احداث اعياني یک متر مربع از چند واحد (تجاری ،اداری و صنعتی) با ارتفاع و دهنه مجاز……………7
 • زير بناي احداث اعياني یک متر مربع از واحد (تجاری اداری) با ارتفاع و دهنه مغایر با ضوابط مجاز اعلام شده…………7
 • عوارض بالکن و پیش آمدگی وعوارض پل……………………………………………………………………………………………..14

فصل دوم: عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تغيير كاريري…… ……………………………………………………………………………..15

فصل سوم: عوارض ساختمان های ساخته شده…………………………………………………………………………………………………….16

فصل چهارم :عوارض تمدید و اصلاح پروانه هاي ساختماني  ………………………………………………………………………………….18

فصل پنجم : عوارض تجدید بنای ساختمان های فرسوده………………………………………………………………………………………20

فصل ششم  : عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي تعريض يا توسعه معابر شهري………………………………………21

فصل هفتم : عوارض بيش از حد تراکم…………………………………………………………………………………………………………………22

فصل هشتم : :عوارض برارزش افزوده حاصل از تفكيك اعياني و عرصه  مسكوني ،اداري وساير ……………………………..23

فصل نهم : عوارض احداث و توسعه پاركينگ……………… ……………………………………………………………………………………..25

فصل دهم : عوارض قطع اشجارمثمر وغير مثمر (درصورت وجود شرايط الزام آور)………………………………………………..26

فصل یازدهم : بهاي خدمات صدور استعلام …………………………………………………………………………………………………………28

فصل دوازدهم : درآمد حاصل از فروش وجمع آوري زباله(پسماند)………………………………………………………………………..29

فصل سیزدهم : بهای خدمات از بانکها،صندوق ها،قرض الحسنه و سایر موسسات مالی و اعتباری…………………………..30

فصل چهاردهم : عوارض ساخت هتل و تاسیسات جانبی………………………………………………………………………………………31

فصل پانزدهم : تسهیلات فعالیت های گردشگری………………………………………………………………………………………………..31

فصل شانزدهم : قانون نوسازی وعمران شهری …………………………………………………………………………………………………..33

فصل هفدهم : عوارض تأمين هزنيه هاي عمومي و شهري……………………………………………………………………………………..34

فصل هجدهم   :       عوارضبرفضاي اشغال شده توسط تأسيسات شهري……………………………………………………………………..34

فصل نوزدهم : بهاي خدمات حق آسفالت ولكه گيري وترميم حفاري…………………………………………………………………….34

فصل بیستم : آیین نامه تقسیط عوارض………………………………………………………………………………………………………………35

فصل بیست یکم : بهاي خدمات ناشي از انصراف از دريافت پروانه ساختماني………………………………………………………….36

فصل بیست و دوم  : نحوه دريافت فيشها ومبلغ عوارضات  از موديان……………………………………………………………………..36

فصل بیست وسوم : بهاي خدمات بهره برداري از معبر شهري………………………………………………………………………………..37

 

تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال 1397 شهرداري فيروزكوه

 

 

 

فصل بيست و چهارم : عوارض حصار كشي ودیوارکشی براي املاك فاقد مستحدثات ……………………………………….37

فصل بیست و پنجم : عوارض دکه مطبوعاتی  ………………………………………………………………………………………………….38

فصل بیست و ششم : بهاي ارائه  خدمات ايمني وآتش نشاني………………………………………………………………………………38

فصل بیست و هفتم : نحوه صدورپروانه ساختمانی المثنی  ………………………………………………………………………………….38

فصل بیست و هشتم : بهاي ارائه خدمات حفظ و ايجاد فضاي سبز………………………………..………………………………………39

فصل بیست و نهم  : بهاي خدمات حاصل از سيما ومنظر شهري يا عوارض محيط شهري…………………..…………………….39  

فصل سی ام : بهاي خدمات انبارها و سردخانه ها……..…………………………………………………………………………………………..40

فصل سی ویکم : بهاي ارائه خدمات به اتباع ومهاجرين خارجي……….……………………………………………………………………40 

فصل سی ودوم : امتیازخطوط تاکسی………………………………….……………………………………………………………………………..41

فصل سی وسوم : اقداماتی که نیازبه کسب مجوزندارند……………………………………………………………………………………… 41

فصل سی وچهارم : معافیت وتشویقات…………………………………………………………………………………………………………………42

فصل سی وپنجم : عوارض کسب وپیشه……………………………………………………………………………………………………………….43

فصل سی وششم : فروش گل وگیاه……………………………………………………………………………………………………………………..45

فصل سی وهفتم : حق بازديد و كارشناسي………………………………………………………………………………………………………… 46

فصل سی وهشتم : بهاي خدمات غسالخانه وگورستان………………………………………………………………………………………….46 

فصل سی ونهم : سهم آموزش وپرورش………………………………………………………………………………………………………………. 46      

فصل چهلم : بهاي خدمات آماده سازي………..……………………………………………………………………………………………………… 47

فصل چهل ویکم : عوارض ساخت استخرهاخصوصی…………………………………………………………………………………………… 47

فصل چهل ودوم : عوارض حمل وتخلیه غیرمجازنخاله درسطح شهر……………………………………………………………………. 47     

فصل چهل وسوم : برپایی نمایشگاه …………………………………………………………………………………………………………………..47    

فصل چهل وچهارم : عوارض نخاله های ساختمانی………………………………………………………………………………………………48

فصل چهل وپنجم : عوارض حق الثبت………………………………………………………………………………………………………………..48

فصل چهل وششم : عوارض پارکبان…………………………………………………………………………………………………………………….48

فصل چهل وهفتم : عوارض جايگاههاي سوخت…………………………………………………………………………………………………….49

فصل چهل وهشتم : بهاي ارائه خدمات كشتارگاه ها……………………………………………………………………………………………..49

فصل چهل ونهم : عوارض حمام عمومي شهرداري.…………………………………………………………………………………………………49

فصل پنجاهم  : بهاي خدمات مهندسي…………………………………………… ……………………………………………………………………49

فصل پنجاه و يكم: عوارض بهره برداري در كاربري غير مرتبط………………………………………………………………………………..50                                  

 

 

 

تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال 1397 شهرداري فيروزكوه

                                                

 

تعاريف و واژه ها:                                                                                                                                                                                                                                                                                     

سطح ناخالص كل بنا: عبارتست از مجموع كليه بناهاي موجود در ساختمان

تراكم ساختماني: عبارت است از نسبت سطح زيربناي ساختمان به كل مساحت زمين .

تراكم ناخالص مسكوني: تعداد جمعيت يك منطقه تقسيم بر مساحت كل زمين در آن منطقه .

تراكم خالص مسكو ني: تعداد جمعيت يك منطقه تقسيم بر مساحت اراضي مسكوني در آن منطقه .

واحد مسكوني: عبارتست از كليه ساختمانهايي كه براي سكونت افراد و يا خانوارها ساخته شده و شامل تراكم كم، متوسط، زياد و بسيار زياد مي شود بديهي است اين واحدها داراي اطاق،آشپزخانه و سرويسهاي لازم مي باشند.

واحد تجاري: عبارتست از كليه ساختمان هايي كه برابر تبصره ذيل بند 24ماده 55 قانون شهرداري به منظور كسب و پيشه و تجارت احداث گرديده و يا در آنها واحدهاي صنفي تحت پوشش قانون نظام صنفي و يا واحدهاي تابع قانون تجارت و يا قوانين خاص فعاليت داشته باشند.

تبصره: عوارضات مربوط به ساختمان بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري در اين تعرفه  به صورت تجاري محاسبه مي گردد.

واحد صنعتي: كليه ساختمان هايي كه به منظور استفاده صنعتي و ايجادكارگاه هاي صنعتي احداث شده و يا مي شوند و داراي موافقت اصو لي از مراجعي مانند وزارت جهادكشاورزي، صنايع و معادن مي باشند.

واحد اداري: كليه ساختمان هاي ادارت و سازمانهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و مراكز نظامي و انتظامي، بديهي است ساير ساختمانهايي كه از تعاريف مسكوني، تجاري ، صنعتي خارج باشند مشمول تعريف واحد اداري مي شوند.

تبصره: موسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي انقلاب اسلامي مشروط به اينكه با اصول بازرگاني اداره شده و مشمول

پرداخت ماليات باشند از نظر پرداخت عوارض ، تجاري محسوب مي گردند . بديهي است در صورت داشتن يكي از شروط فوق عوارض بصورت اداري محاسبه خواهد شد.

مجتمع مسكوني: به ساختماني اطلاق مي گردد كه بيش از دو طبقه و پيلوت باشد كه در آن m يا زيرزمين بوده و ضابطه طرح

 

 

 

 

تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال 1397 شهرداري فيروزكوه

 

 

تفصيلي آن بيش از 2ياچند خانوار زندگي مي كنند و داراي ورودي و فضاهاي عمومي مشترك بين ساكنين مي باشد.

پيلوت: به قسمتي از ساختمان هم سطح گذر كه بصورت فضايي شامل ستونها و بدون ديوارهاي جداكننده گفته مي شود كه فاصله زير سقف آن از گذر 20/ 2 متر باشد.

قيمت منطقه  ايp: عبارت است از آخرين ارزش معاملاتي زمين كه ملاك عمل اداره امور اقتصادي و دارايي مي باشد كه در اجراي ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم تعيين و ابلاغ مي گردد.در تعيين قيمت منطقه اي، ملاك عرض معبر تعريف شده در طرح جامع يا تفصيلي و آيين نامه گذربندي مي باشد.

نيم طبقه تجاري: بالكن هاي داخلي واحدهاي تجاري اعم از اينكه دسترسي آن از داخل واحد تجاري در نظر گرفته و يا از دسترسي مستقل استفاده شود به عنوان نيم طبقه تجاري تلقي مي گردد.

مجتمع تجاري: عبارتست از مجموعه واحدهاي تجاري با 10 واحد تجاري و بيشتر در يك قطعه مالكيت كه داراي ورودي يا ورودي ها و فضاهاي عمومي مشترك باشد .

بالكن روباز: به پيش آمدگي هائي اطلاق مي شود كه داراي عرض60 سانتي متر يا بيشتر باشد و حداقل از يك طرف به فصاي باز مجاورت داشته باشد.

دفتركار: محيطي است كه در آن صرفاً خدمات اداري و دفتري ارائه مي شود و به فعاليت هاي تجاري توليد ، توزيع و عرضه نمي پردازد و از تعريف واحد تجاري خارج مي باشند.همچنين فاقد بالكن داخلي بوده و از نظر طراحي داخلي داراي اتاق و سرويس هاي لازم باشد مانند دفتروكالت ، دفاتر مهندسي و ….

ماده77:مرجع هرگونه اختلاف بين موَدي وشهرداري درمورد عوارض وبهاي خدمات،كميسيون موضوع ماده77قانون شهرداري است.

عوارض موضوع اين تعرفه درداخل محدوده وحريم شهرقابل وصول است .

ميانگين سطح واحد: متراژ كل اعياني مسكوني  تقسيم برتعدادكل واحدهاي مسكوني .

 

 

 

تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال 1397 شهرداري فيروزكوه

فصل اول:                                                                                                                                                                              

نحوه محاسبه عوارض درحد تراكم ساختمانهاي مسكوني و غيرمسكوني در زمان مراجعه مودي جهت صدور پروانه احداث بنا ،تجديدبنا ، بالكن و پيش آمدگي در معابر و تباصر ذيل آن :

الف) چگونگي محاسبه عوارض صدور پروانه ساختماني واحدهاي مسكوني

  درصدعوارض مربوط × قیمت منطقه ای زمین × متراژ كل =عوارض ساختمانیK                     ×P×A=S                

الف/1: عوارض صدور پروانه هاي ساختماني )خانه هاي مسكوني تك واحدي(  به شرح جدول ذيل :

ردیف سطح بنای یک واحد مسکونی درصد عوارض مربوطه
1 تا 150 مترمربع  %18 P
2 تا 240 مترمربع %27 P
3 تا 300 مترمربع %35 P
4 تا 400 مترمربع %45 P
5 تا 500 مترمربع %65 P
6 تا 600 مترمربع % 80P
7 با لاتر از 600 مترمربع %110 P

الف: 2/  عوارض ساختماني مجتمع هاي مسكوني بيشتر از يك واحد تا 600 مترمربع طبق جدول زير محاسبه مي گردد.

رديف سطح ناخالص كل بنا

 

مبناي محاسبه عوارض براي هر مترمربع سطح ناخالص بنا

 

1 تا 200 مترمربع    22  %قيمت منطقه بندي هر مترمربع × ميانگين سطح واحد

100

2 تا 400 مترمربع                            27%    قيمت منطقه بندي هر مترمربع  × ميانگين سطح واحد

100

3 تا 600 مترمربع    35%   قيمت منطقه بندي هر مترمربع × ميانگين سطح واحد

100

تبصره: منظور از واحد مسكوني تك واحدي ، اعياني است كه در سطح و يا يك طبقه ، بيش از يك واحد احداث نشود و چنانچه از يك طبقه و يا يك واحد بيشترساخته شود تك واحدي محسوب نمي گردد و در اينگونه موارد نحوه محاسبه عوارض زير بنا ( احداث اعياني مسكوني ) از نوع مجتمعهاي مسكوني ملاك عمل خواهد بود.

الف:3/  عوارض ساختماني مجتمع هاي مسكوني و خانه هاي چند  واحدي بيش از 600 مترمربع

ردیف

 

سطح ناخالص کل بنا مبنای محاسبه عوارض برای هر متر مربع سطح ناخالص بنا
1 بیش از 600 متر مربع
100

40%  قیمت منطقه بندی هر متر مربع   × (میانگین سطح واحد ها)

 

 

 

 

تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال 1397 شهرداري فيروزكوه

 

 

 

تبصره1: در محاسبه عوارض جدولهاي فوق الذكر چنانچه زميني داراي چند بر باشد قيمت منطقه اي گران ترين بر ملك، كه مشرف به معبر است محاسبه خواهد شد.

تبصره2: چنانچه پلاكي كه در پشت جبهه قراردارد ، در اثر انجام تغيير و تبديل در پلاك يا پلاك هاي مجاور قابليت دسترسي به بر جبهه با قيمت منطقه بندي بيشتر را پيدا نمايد مابه التفاوت عوارض براساس قيمت جبهه جديد و آخرين ارزش معاملاتي ملاك عمل ، محاسبه مي گردد.

ب) نحوه محاسبه عوارض زيربناي احداث عياني تجاري و اداري و صنعتي

مستند به دستورالعمل شماره3/1/30-24150/11/1369وزیر محترم كشور عنوان استانداران سراسر كشور

 

ب/1:عوارض زيربناي احداث عياني يك مترمربع از يك واحد ( تجاري ، اداري و صنعتي) در طبقات به شرح ذيل :

طبقات همکف زیر زمین اول دوم سوم به بالا انباری نیم طبقه
تجاری 4p 2P  3P 2p 1p 0/5 P 1p
اداری 3p 2P 2P 2P 1P 0/5 P 1P
صنعتی 2P 1P 1P 0/5 P 0/5 P 1P 1P

 

تبصره1: در محاسبه عوارض اين قبيل اماكن P قيمت منطقه بندي معبري كه ورودي ساختمان از آن پيش بيني گرديده مورد لحاظ قرار نخواهد گرفت چنانچه ملك داراي چند بر باشد P در فرمول قيمت منطقه بندي گرانترين معبر لحاظ خواهد شد.

تبصره 2: عوارض زير بناي احداث اعياني واحد صنفي كلاٌ براساس قيمت منطقه بندي بر جبهه اصلي محاسبه خواهد شد.

 

ب :2/عوارض زيربناي احداث عياني یک متر مربع از چند واحد تجاری، اداری(بیش از یک واحد) با ارتفاع و دهنه مجاز

ردیف طبقات تجاری اداری ملاحظات
1 همکف P(n + 8)%35 25% P( n   +8) N تعداد واحدهای تجاری یا اداری و حداقل آن  برابر2 می باشد.

نکته: منظور از ارتفاع و دهنه ی مجاز ضوابط اعلامی در طرح های مصوب شهری می باشد.

توجه: 50  تا25 >_ N+8)) متناسب با قیمت منطقه ای                    

2 زیرزمین 15% P(n + 8) 15% P(n +8)
3 اول 20% P(n +8) 20% P(n +8)
4 دوم 20% P(n +8) 15% P(n +8)
5 سوم به بالا 20% P(n +8) 15% P(n +8)
6 انباری 10% P(n +8) 10% P(n +8)
7 نیم طبقه  10% P(n +8) 10%P(n +8)

 

                  

 

تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال 1397 شهرداري فيروزكوه

 

 

ب : 4/ عوارض زيربناي احداث عياني يك مترمربع از( واحد تجاري، اداري) با ارتفاع و دهنه مغایر با ضوابط مجاز اعلام شده توسط طرح جامع يا تفضیلی- هادی

تبصره1: عوارض يك مترمربع از يك واحد تجاري اداري با عرض و ارتفاع غير مجاز طبق فرمول ذيل محاسبه مي گردد.                                                                                                                                × ضریب طبقات تبصره 2: عوارض يك مترمربع از يك مجتمع تجاري يا چند واحد تجاري با عرض و ارتفاع غير مجاز طبق فرمول زير محاسبه مي گردد  .                                                                                                    × ضریب طبقات

توضیح: n تعداد واحد دارای مغایرت(بیش از یک واحد)، L عرض دهنه فعلی،  L`عرض دهنه ی مجاز،H ارتفاع فعلی،h  ارتفاع مجازرديف طبقات تجاري اداري

تبصره3: دهنه مورد نظر براي هر مغازه يعني بر هر مغازه، در اين دستورالعمل عبارتست از فاصله بين دو تيغه. بنابراين چنانچه يك مغازه داراي چند درب باشد ملاك محاسبه دهنه مجاز است و به اضافه طول آن عوارض زير بناي احداث اعياني تعلق خواهد گرفت و چنانچه دهنه ها از جهات مختلف باشند فقط اضافه بر دهنه مجاز از بزرگترين بر مغازه، ملاك عمل خواهد بود و منظور از ارتفاع عبارت است از فاصله كف واحد تا كف طبقه بعدي آن هر چند داراي نيم طبقه داخل مغازه باشد.

تبصره4: در محاسبه عوارض زير بناي احداث اعياني واحدهاي تجاري و اداري كه به صورت مجتمع يا پاساژ باشد، فضاي باز قسمت وسط را كه در طول ارتفاع ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رويت مي نمايد مورد محاسبه قرار نمي گيرد.

تبصره: 5 در مجتمع هاي تجاري كه عرض دهنه و ارتفاع واحدهاي تجاري بيشتر از حد مجاز است ملاك عمل ميانگين عرض دهنه و ارتفاع واحدهاي غير مجاز است.

تبصره: 6 درخصوص عرض و ارتفاع سوله چنانچه دهنه سوله به محوطه كارگاه باشد با عرض مجاز و در مورد ارتفاع در صورتي كه غير مجاز باشد طبق فرمول محاسبه مي گردد.

مشاعات:سقف مجازبرای محاسبه عوارض مجتمع های تجاری و اداری بر اساس جداول فوق و حداکثر تا سقف20P  تعیین می گردد.

در محاسبه عوارض زيربناي احداث عياني مجتمع های تجاری و اداری، عوارض زيربناي احداث عياني فضا های مشاعات شامل راهروها،راه پله، نمازخانه، سرویس های بهداشتی عمومی ،اتاق مدیریت مجتمع و…         در فرمول طبقات (8+n) در نظر گرفته شود.

ردیف 1 2 3 4 5 6 7
طبقات همکف زیر زمین اول دوم سوم به بالا انباری نیم طبقه
واحد تجاری %50p %30p %25p %22.5p %17.5p %10p %5p
واحد اداری %50p %30p %25p %22.5p %17.5p %10p %5p

 

 

تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال 1397 شهرداري فيروزكوه

 

توضيحات :

1عوارض زير بناي احداث اعياني مجتمع هاي اداري و تجاري مانند پاساژ، تيمچه و سراي تا 10 متر عمق براساس قيمت منطقه اي جبهه اول و مازاد بر آن به ازاي ده متر عمق دوم براساس 80% قيمت منطقه اي جبهه اول و مازاد بر 20متر عمق براساس 60%قيمت منطقه اي جبهه اول در صورتي كه ازقيمت منطقه اي جبهه هاي بعدي كمتر نباشدكه در اين صورت قيمت منطقه اي جبهه هاي بعدي ملاك عمل خواهد بود محاسبه مي شود. واحدهاي تجاري كه بصورت گاراژ قصد احداث دارند مشمول اين بندمي گردند.

 2 بر جبهه جهت پاساژ و تيمچه و سراي كه زيربناي آن نسبت به خيابان فاصله دارد از شروع زيربناي پاساژ مي باشد.

3 در محاسبه مجتمع هاي تجاري كه عمق لحاظ مي گردد n تعداد واحد های مورد درخواست اوليه در هر طبقه مي باشد.

4در محاسبه مجتمع هاي تجاري كه در هر طبقه داراي دفتركار و واحد تجاری هستند،  n مجموع تعداد دفاتر و واحدهاي تجاري مورد درخواست در هر طبقه است.

n

5  عوارض زير بناي احداث اعياني واحدهاي صنعتي كلاً براساس قيمت منطقه اي بر جبهه اصلي كه بر ملك به آن مي باشد محاسبه خواهد شد.

6در محاسبه عوارض زير بناي احداث اعياني نيم طبقه احداثي در داخل سطوح تجاري صرفاً مساحت نيم طبقه ايجاد شده ملاك محاسبه است و عمق جبهه براساس بند 1 تعيين مي شود.

7  عوارض احداث پاركينگ در واحدهاي غير مسكوني واحداث پاركينگهاي باسقف سبك( احداث پاركينگ روبسته اعم از اينكه در زيرزمين و يا ساير طبقات باشد) به ماخذ2Pمحاسبه ميگردد. بديهي است در اراضي با كاربري پاركينگ صرفاً احداث پاركينگ عمومي مشمول عوارض ساخت نخواهد بود.

 

)) درهنگام محاسبه عوارض ،تبصره هاي ذ يل رعايت گردد.((

 

تبصره 1: جهت محاسبه عوارض املاكي كه در موقعيت دور ميادين واقع گرديده اند به ميزان 10% به قيمت منطقه اي گرانترين بر ملك مشرف به معبر افزوده خواهد شد .

تبصره2: به استناد بند 3 مصوبه شماره م/16985/ 1قوه قضائيه عوارض زيرزمينهاي پايين تر از زيرزمين اول مشروط به اينكه قابليت تجاري، اداري داشته باشد به ازاء هر طبقه پايين تر از زيرزمين اول % 10كمتر از زيرزمين اول مي باشد.

 

 

 

 

تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال 1397 شهرداري فيروزكوه

 

 

تبصره3:در محاسبه كليه هزينه هاي ساخت و ساز تعاونيهاي مسكن مهر بر اساس تصميم نامه شماره 126560/ت43165ن مورخ 24/6/88 رياست جمهوري و بند 9 مصوبات چهل و یکمین جلسه شورای مسکن استان مورخ 29/10/88اقدام خواهد شد. به استنادماده46قانون ساماندهی وحمایت وعرضه مسکن اقشارکم درآمدجامعه مقررگردید بنیادمسکن شهرستان فیروزکوه وشرکتهای مرتبط باطرح مسکن مهرشهرستان فیروزکوه بشرح ذیل اقدام به پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی نمایند:

الف-به ازای هرمترمربع بنای مسکونی مبلغ70.000ریال معادل (هفت هزار تومان) با نظر واحد شهرسازي

ب-به ازای هرمترمربع مشاعات شامل پارکینگ –راه پله-انباری مبلغ 35.000ریال معادل(سه هزار و پانصد تومان)

ج-درصورت کسری پارکینگ برابرضوابط کسری پارکینگ عین دفترچه مصوب استانداری محاسبات انجام می گیرد.

تبصره 4: براي فضاهاي باز مورد استفاده در كاربري هاي مختلف كه در راستاي انجام فعاليت مربوطه مثل باراندازهاي دفاتر – آهن فروشي انبارهاي علوفه – گاراژ – كارواش ازمقوله انبار رديف 6 جدول تجاري فوق استفاده شود.

تبصره 5: عوارض بنای گلخانه های صنعتی به استناد نامه شماره 2667/4/96 مورخ 29/1/1396 معاونت عمرانی استانداری اعمال گردد.

تبصره 6: بناهاي  سرايداري، نگهباني، اطاق كارگري مطابق با نوع كاربري ذكر شده در پروانه هاي ساختماني عوارض محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره 7اماكني كه به صورت ورزشي احداث مي گردندبه صورت تعرفه صنعتي محاسبه گردد.مشروط بر اخذ مجوز موافقت اصولي از تربيت بدني استان تهران .درغير اينصورت عوارض متعلقه با تعرفه صنعتي محاسبه ميگردد.

تبصره 8: استخر پرورش ماهي معادل 30% وانواع مخازن (زير زميني –زميني –هوائي  و غيره )معادل 45% قيمت منطقه بندي به متر مكعب محاسبه واخذ گردد .

تبصره 9:  مراكز درماني –فرهنگي –و آموزشي (با اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح )معادل 40% قيمت منطقه بندي واحدهاي اداري  مورد محاسبه قرار گيرد.

تبصره 10: مراكز مذهبي شامل مساجد –تكايا- هيات  مذهبي وساير بناهاي مرتبط (با اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح )معادل 10% قيمت منطقه بندي واحدهاي اداري مورد محاسبه قرار گيرد.

تبصره 11: انبار واحدهاي كشاورزي معادل1/2  (يك دوم )تعرفه صنعتي اخذ شود.

تبصره 12: كارگاههاي صنعتي واحدهايي هستند كه از وزارت صنايع ومعادن و جهاد كشاورزي موافقت اصولي دريافت نمايند وغير از موارد فوق كارگاه تجاري محسوب گرديده و(2) برابر تعرفه صنعتي مورد محاسبه قرارمي گيرد.

 

 

 

تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال 1397 شهرداري فيروزكوه

 

 

تبصره 13: در صورت تقاضاي مالك يا مالكين املاك براي افزايش بنا يا اضافه اشكوب (طبقه) براي املاكي كه داراي

پايانكار از شهرداري باشند عوارض ساختماني صرفا” نسبت به بناي احداثي محاسبه خواهد شد وضريب مربوطه در جدول (ضريب كل بنا )اعمال ميگردد .

تبصره 14:عوارض ايجاد درب اضافي :ضريب ×قيمت منطقه اي ×طول درب اضافه =عوارض ايجاد درب اضافه

ضريب جهت واحد هاي مسكوني15       ضريب واحدهاي صنعتي وساير موارد 30    در نظر گرفته شود .

درصورت اعلام  بلامانع بودن ايجاد درب  از سوي واحد شهرسازي شهرداري.

تبصره15-بند1: نظر به اينكه برخي ازاراضي موجوددرسطح شهرفاقدكاربري مسكوني وتجاري واداري مي باشند كه نيازبه طرح دركارگروه ماده 5استان تهران دارد،درصورت درخواست مالك اين اراضي مبني برتغييركاربري ملك به مسكوني،به شرح ذيل محاسبه مي گردد.                                                                                                               K2      ×P× K1× S

S =مساحت عرصه درخواستي K1 ضريب تعرفه(عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تغيير كاربري ) K2  ضريب پيشنهادي مسكوني 3  — تجاري واداري5 —

بند2-: نظربه اينكه برخي از موءديان شهرداري درخواست افزايش تراكم ساختماني (سطح اشغال يا افزايش تراكم ارتفاعي)دارند كه نياز به طرح دركارگروه ماده 5داردبه شرح ذيل محاسبه ميگردد.

S=مساحت اعياني درخواستي      K1 ضريب تعرفهK2     ضريب پيشنهادي مسكوني 3  — تجاري واداري5  K2                 ×P× K1× S

درصورت عدم تاييد تبصره 15و16توسط كارگروه ماده 5 استان تهران وجه واريزي قابل استرداد مي باشد.( نحوه استرداد طبق شرايط بند 3 ذيل مي باشد. )

بند 3-شرایط طرح پرونده در کمیته فنی و توافقات :

 

چنانچه  مالکی متقاضی هرگونه تغییرکاربری – تفکیک و افزایش واحد و یا طبقه و … باشد و شرایط درخواست مالک با ضوابط تعرفه حاضر و طرح جامع تفصيلي تطابق نداشته باشد شهرداری می تواند نامبرده را به جلسه«کمیته فنی و توافقات شهرداری » كه به رياست شهرداروعضويت سرپرست حوزه فني وشهرسازي –مسئول درآمد شهرداري و  واحد حقوقي و نمايندگان  شوراي اسلامي شهر در محل شهرداري تشكيل مي گردد.

 

 

 

تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال 1397شهرداري فيروزكوه

 

 

 

سپس در قبال اعطاء هرگونه امتیازقانوني که شهرداری به مالک می دهد از وي عوارض و يا مبلغ توافق شده را  بصورت نقدي يا غير نقدي اخذ نموده و پس از واريز يا تقسيط مبلغ جهت تصويب صورتجلسه كميته فني به شوراي اسلامي شهر ارسال و طي روند مربوطه چنانچه نیاز به ارسال پرونده به کارگروه ماده 5 استان باشد مدارک را تکمیل و به استان ارسال مي نماید.  که بدین منظور شرایط ذیل می بایستی توسط شهرداری رعایت گردد:

1-بايد مهلت پرداخت وجه از جانب متقاضي قيد شودكه دراين زمان مالك مي بايستي ضمن پرداخت مبلغ توافق شده به حساب شهرداري و تكميل مدارك ونقشه هاي مورد نياز اقدام نمايد و شهرداري هم بايستي حداكثرظرف مدت 12 ماه نسبت به پيگيري موضوع از طريق كارگروه  ماده 5 و يا امور زير بنايي استان اقدام نمايند.

2- چنانچه موضوع توافق وقيد شده در متن صورتجلسه کمیته فنی و توافقات با مصوبه کارگروه ماده 5 و  امور زير بنايي استان مطابقت نداشته باشد وتوسط کارگروه تعدیل داده شود پس از ابلاغ صورتجلسه کارگروه، شهرداری مجازاست  نسبت به مبلغ و یا متراژ زمین اعطایی توسط ما لك به تناسب بين مبلغ يا متراژ زمين توافق شده با متراژ مصوب توسط كار گروه ماده 5 ويا امور زير بنايي استان اعمال ومبلغ اضافه دریافتی يا زمين تحويلي  را به ما لك يا متقاضي  عودت و یاباتوافق طرفين (مالك وشهرداري)مبلغ اضافه دريافتي را برای سایر عوارض متعلقه محاسبه شده در نظر بگیرند.

3- چنانچه فرد توافق کننده قبل از ارسال پرونده به کارگروه ماده 5 و يا امور زير بنايي استان از درخواست خود منصرف وکتباً به شهرداری اعلام نماید. شهرداری از کل مبلغ مورد توافق ، 5  درصد کسر و ما بقی را به فرد مذکور  عودت نماید.

4- چنانچه فرد توافق کننده بعد از ارسال پرونده به کارگروه ماده 5 و يا امور زير بنايي استان  قبل از طرح در آن از درخواست خود منصرف وکتباً به شهرداری اعلام نماید. شهرداری از کل مبلغ مورد توافق ، 7 درصد کسر و ما بقی را به فرد مذکور عودت نماید.

5- چنانچه فرد توافق کننده در حین طرح پرونده در کارگروه ماده 5 و يا امور زير بنايي استان از درخواست خود منصرف وکتباً به شهرداری اعلام نماید. شهرداری از کل مبلغ مورد توافق، 10 درصد را كسر و ما بقی را به فرد مذکور عودت نماید.

6- چنانچه فرد توافق کننده بعد از تصویب کارگروه ماده 5 ويا امور زير بنايي استان از درخواست خود منصرف وکتباً به شهرداری اعلام نماید. شهرداری از کل مبلغ مورد توافق،  15  درصد کسر و ما بقی را به فرد مذکور عودت نماید.

7- تمامی صورتجلسات توافقات و کمیته فنی شهرداری كه به تصويب  شورای اسلامی شهر در سنوات گذشته رسيده برای شهرداری قابلیت اجرا خواهد داشت. و نياز به اخذ مجوز جديد از شوراي اسلامي شهر نمي باشد (به شرط عدم مغايرت يا طرح جامع وتفصيلي شهر )

8-چنانچه كارگروه ماده 5 ويا امور زير بنايي استان باموضوع درخواست شهرداري مخالفت نمايدشهرداري مكلف است نسبت به عودت مبلغ اخذ شده و يا زمين توافق شده مندرج درصورتجلسه كميته فني وتوافقات به مالك بدون پرداخت هر گونه خسارات تاخير حداكثر ظرف مدت 3 ماه توسط شهرداري به مالك عودت گردد .

 

 

تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال 1397 شهرداري فيروزكوه

 

 

تبصره 16: نحوه محاسبه عوارض  انواع مخزن(زير زميني، زميني، هوايي و غيره)

عوارض مخزن    =  متراژ مخزن به متر مكعب   ×   قيمت منطقه اي

درضمن در خصوص مخزني كه در امور كشاورزي مورد استفاده قرار مي گيرندنيز بافرمول فوق عمل ميگردد.

مثال: استخر پرورش ماهي، غيره

تبصره17 :درمحاسبه عوارض احداث يا  بازسازي بناهاي سرباغي و كارگري در حريم شهرپس ازاستعلام ازجهاد کشاورزی شهرستان وادارات ذیربط به شرح ذ يل محاسبه و وصول  مي گردد .

الف :مقرر شد تا 500 متر بعد از مرز بين محدوده وحريم شهر

1-تا شعاع 50 متري محور اصلي، هر متر مربع بناي كارگري تا مساحت 20 متر مربع  440.000ريال تا 40 متر مربع 550.000ريال از 40 متر به بالا 720.000 ريال

 2- خارج از شعاع 50 متر ، هر متر مربع تا مساحت 20 متر مربع  390.000 ريال تا 40 متر مربع 440.000 ريال از 40 متر به بالا 600.000 ريال)

ب :مقرر شد از 500 متر بعد از مرز محدوده وحريم شهر تا انتهاي حريم شهر

-1-تا شعاع 50 متري محور اصلي هر متر مربع تا مساحت 20 متر مربع  330.000 ريال تا 40 متر مربع 440.000 ريال از 40 متر به بالا 550.000ريال

2-بعد از شعاع 50 متري تا مساحت 20 متر مربع  280.000 ريال تا 40 متر مربع 330.000 ريال از 40 متر به بالا 500.000ريال

 

 

 

 

 

تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال 1397 شهرداري فيروزكوه

تبصره 18 : در زمان مراجعه مالكين جهت اخذ مجوزات ساختماني (مسكوني تجاري و…..)

چنانچه املاك مالكين ياد شده در طرح تعريض شهرداري قرار گيرد جهت تشويق شهروندان در اجراي طرحهاي توسعه وعمران وآباداني در سطح شهر –شهرداري در صورت موافقت مالك  مي تواند نسبت به اعمال تخفيف بشرح ذيل اقدام نمايد

1-مالكيني كه املاك آنان تا 25متر مربع در طرح تعريض قرار گيرد، شهرداري مي تواند نسبت به اعمال تخفيف كل عوارض محاسبه شده بجز عوارض سهم آموزش وپرورش وجريمه ماده صدتا سقف 15 درصد  اقدام نمايد .

2- مالكيني كه املاك آنان از 25-50 متر مربع در طرح تعريض قرار گيرد، شهرداري ميتواند نسبت به اعمال تخفيف كل عوارض محاسبه شده بجز عوارض سهم آموزش وپرورش وجريمه ماده صدتا سقف 20  درصد  اقدام نمايد .

3- مالكيني كه املاك آنان از 50-100 متر مربع در طرح تعريض قرار گيرد، شهرداري ميتواند نسبت به اعمال تخفيف كل عوارض محاسبه شده بجز عوارض سهم آموزش وپرورش وجريمه ماده صدتا سقف 40  درصد  اقدام نمايد .

4- مالكيني كه املاك آنان از 100-200 متر مربع به بالادر طرح تعريض قرار گيرد، شهرداري ميتواند نسبت به اعمال تخفيف كل عوارض محاسبه شده بجزعوارض  سهم آموزش وپرورش وجريمه ماده صدتا سقف  80  درصد اقدام نمايد

5- مازاد بر متراژ 200 متر از سوي شهرداري به كميته فني (توافقات)  ارجاع داده  شود .

6- تخفيف لحاظ شده در اين تبصره منافاتي با ساير تخفيفات مندرج در اين دفترچه ندارد و قابل جمع مي باشد .

تبصره – جهت اعمال تخفيف ياد شده در زمان صدور پروانه ساختماني بايد موارد ذيل رعايت گردد:

 • گزارش مامور بازديد وتائيد مسول شهر سازي ياسرپرست حوزه فني و شهر سازي مبني براعلام متراژقرارگيري درطرح تعريض به شهردار .
 • تنظيم صورتجلسه مبني بر واگذاري و تملك ميزان اراضي مورد نياز در طرح مربوطه باامضا مالك ونمايندگان شهرداري وشخص شهردار.
 • اخذ تعهد نامه واقرارنامه محضري مبني بر عدم مطالبات هرگونه وجه و امتياز غير از شهرداري و همچنين پيگيري در اصلاح سند مالكيت وانتقال سند اراضي واقع در طرح بنام شهرداري فيروزكوه آنهم باهزينه خودمالك وارائه اصل سند در زمان صدور گواهي عدم خلاف يا گواهي پايانكاربه شهرداري..

تبصره 19: با عنایت به اینکه کمیسیون تقویم املاک شهرستان تصمیم به افزایش قیمت منطقه ای اراضی دارد بنابراین  در هر صورت عوارض و بهای خدمات سال 1397 شهرداری فیروزکوه با 10 % افزایش نسبت به قیمت منتطقه ای سال 1395 اعمال گردد.

0

 

 

تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال 1397 شهرداري فيروزكوه

 

 

عوارض بالكن و پيش آمدگي

الف :1/ در صورتي كه پيش آمدگي در معبر عمومي به صورت روبسته و زيربناي مفيد مورد استفاده واحدهاي مسكوني، تجاري ، اداري، صنعتي قرار گيرد علاوه بر اينكه جزو زيربناي مفيد محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد از هر مترمربع پيش آمدگي واحدهای مسکونی 15pواحدهای تجاری25p-,واحدهای اداری20p-واحدصنعتیp 20 اخذ مي گردد .
الف/2: در صورتي كه پيش آمدگي به سمت حياط مالك باشد به صورت روبسته و زيربناي مفيد مورد استفاده واحدهاي مسكوني، تجاري ، اداري، صنعتي قرار گيرد علاوه بر اينكه جزو زيربناي مفيد محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد از هر مترمربع پيش آمدگي واحدهای مسکونی 5pواحدهای تجاری10p—,واحدهای اداری10p–واحدصنعتیp 10             
ب:درصورتی که پیش آمدگی به صورت روبسته ودارای دیوارهای جانبی باشدولی بصورت بنای غیرمفیدمورداستفاده قرارگیردصرفا”به صورت بالکن علاوه براینکه جز زیربنای ناخالص محسوب وعوارض مربوطه وصول خواهدشد ازهرمترمربع پیش آمدگی واحدهای مسکونی -واحدهای تجاری –واحدهای اداری – واحدهای صنعتی یک دوم عوارض پیش آمدگی مفید محاسبه خواهد شد .
ج : چنانچه پيش آمدگي به صورت روباز و فاقد ديوارهاي جانبي باشد تراس علاوه براينكه جزء زيربناي ناخالص محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد از هر مترمربع پيش آمدگيp2وصول مي گردد.
تبصره : چنانچه پيش آمدگي سقف صرفاً به صورت سايه بان مورد استفاده قرار گيردمشمول عوارض نخواهدبود
 (P آخرين قيمت منطقه بندي كه ملاك محاسبه عوارض است مي باشد.) 

برای محاسبه ی عوارض پیش آمدگی بناهای غیر مفید مثل: باران گیر، نماسازی و دکورهای برجسته و… مشمول عوارض نخواهد بود.

 

عوارض نصب پل:

عوارض نصب پل به شرح ذيل محاسبه مي گردد.

A:عوارض پل     s:مساحت پل                      P:قيمت منطقه اي عرصه                               P× K× =S A

K:ضريب عوارض  =كاربري تجاري 5وكاربري اداري4و كاربري مسكوني3وسايركاربريها 2

تبصره1:عوارض پل فقط يكبارودرصورت درخواست مالك ،درزمان صدورپروانه /پايانكار/صدورپاسخ استعلام وصول ميگردد.

تبصره2:بديهي است شهرداري درموارد فاقدمجوزنسبت به صدوراخطارجهت جمع آوري پل اقدام ودرصورت عدم اقدام موثر از سوي مالكين راسانسبت به جمع آوري پل اقدام خواهد شد.وهزينه وخسارت جمع آوري رامالك بايد بپردازد.

تبصره3:منظورازپل راه دسترسي ازمعبرعمومي به ملك خصوصي ميباشد.

عوارض خاكبرداري اراضي:

پس از درخواست مالك وبازديد وارائه گزارش  حوزه فني وشهرسازي ازقرارهرمترمكعب مبلغ  30000ريال محاسبه وازمتقاضي اخذ خواهد شد.

 

 

 

تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال 1397 شهرداري فيروزكوه

 

فصل دوم

عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تغيير كاربري :

 

برای محاسبه بهاي خدمات ارزش افزوده حاصل از انطباق كابري برابر ضوابط طرح جامع شهروهمچنین اراضی واقع درمحدوده شهر و ساختمانهايي كه دركميسيون ماده صد مطرح گرديدند و نیاز به تغییرکاربری دارند درهنگام پیشنهاد آن جهت تصویب کمیته فنی یاکمیسیون موضوع ماده5قانون شورای عالی شهرسازی ومعماری می بایست نسبت به محاسبه عوارض متعلقه بشرح ذیل اقدام نمايد.

  K– همان ضریب اراضی با کاربری های مختلف میباشد          درفرمول روبرو              K× p × s                  

s– مساحت زمین وبنا مورد نظر      – p قیمت منطقه بندی زمین (روز دارایی)

ضریبk برای کاربری مسکونی باتراکم کم 5باتراکم متوسط 7کاربری تجاری 16-اداری وانتظامی12-صنعتی15– مشاغل مزاحم8-حمل ونقل وانبار3-تاسیسات وتجهیزات شهری2– ورزشی وبهداشتی درمانی2-آموزشی .فضای سبز.مذهبی1 وغیره1 تعریف شده است.

تبصره 1- براي مناطق شرقاً از بر دوم خيابان پاسداران ، غرباً از خيابان پليس ،شمالاً بر دوم باند جنوبي خ 45متري و هچنين منطقه جاده قديم مازندران ضريب كاربري تجاري 12 اداري انتظامي 8 و صنعتي 10 مي باشد.

تبصره 2- درهنگام عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری ملک به کاربری دیگربرای محاسبه عوارض  مابه التفاوت ضریبk درکاربری مقصد به مبداء لحاظ میشود درصورتیکه تفاضل حاصل عدد مثبت باشد قابل وصول است.

تبصره3 برای محاسبه عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری درحریم شهرها يك برابر سطح اشغال بنا درفرمول فوق عمل می گردد.

 تبصره4درمواردی که درقبال عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری زمین ،بخشی ازملک به شهرداری واگذار میگردد چنانچه قیمت ملک مورد واگذاری ازعوارض بر ارزش افزوده حاصل از تغییرکاربری دفترچه محاسباتی عوارض کمتر نباشد باقیمانده پلاک مشمول عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری نخواهد شد. درغیراینصورت مابه التفاوت عوارض تغییرکاربری اخذ خواهد شد.

تبصره 5  بدیهی است درصورت عدم تصویب پیشنهاد مذکور توسط مراجع ذیصلاح  مبالغ دریافتی یاتضمین اخذ شده دراین خصوص به موءدی بایستی مسترد گردد.(حد اكثر ظرف 3 ماه عودت گردد )

 

تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال 1397 شهرداري فيروزكوه

فصل سوم:

نحوه محاسبه عوارض ساختمانهاي ساخته شده:

1  كليه ساختمانهاي مسكوني قديمي گل بام كه از مخلوط خشت و آجر و سقف تيرچوب باشند از پرداخت عوارض ساختماني و كسري پاركينگ گروهي و تراكم معاف مي باشند.

-2  كليه ساختمانهاي مسكوني قديمي كه قبل از سال 1352 احداث شده باشند و مشمول بند يك نباشند اعم از پوشش شيرواني و يا تراس در صورت نداشتن مجوز يك چهارم عوارض به نرخ روز دريافت خواهد شد.

:2/1 كليه ساختمان هاي مسكوني احداثي بين سالهاي 1352 تا پايان سال 1365 بر اساس بخشنامه شماره  8616/1/3/34 مورخه 1371/04/28    وزارت كشور عوارض آن به نرخ روز محاسبه و وصول مي گردد. بديهي است ساختمانهاي احداثي بعد از تاريخ 1366/01/01 پس ازطرح موضوع در كميسيون ماده 100 برابر تبصره 2 محاسبه مي گردد.

: 2/2به استناد تبصره 5 دستورالعمل شماره 3900/1/3/34 مورخه 1369/02/17  وزارت محترم كشور در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختماني بناهاي احداثي مازاد بر پروانه ساختماني يا بناهاي احداثي بدون پروانه ساختماني در خانه هاي تك واحدي و مجتمع هاي مسكوني در صورتي كه راي قطعي كميسيون ماده 100 بر ابقاء بنا باشد، )(سطح ناخالص كل بنا )(در رديف مربوط از جدول تك واحدي يا مجتمع مندرج در فصل اول دفترچه عوارض  منظور و مابه التفاوت عوارض محاسبه شده، دريافت خواهد شد بديهي است در ساختمانهايي كه قبل از ابلاغ بخشنامه مورخه  1369/01/16 پروانه ساختماني دريافت داشته اند و بعداً مرتكب خلاف شده و يا مي شوند، پس از صدور رأي قطعي كميسيون ماده 100 مبني بر ابقاء بنا ،  فقط عوارض صدور پروانه ساختماني بناي احداثي مازاد بر پروانه و يا بدون پروانه محاسبه و از مالك اخذ خواهد شد.

3کلیه ساختمانهای تجاری که قبل از 1369/01/01 به بهره برداری رسیده و فاقد مجوز هستند پس از طرح موضوع درکمیسیون ماده  100 و قطعیت رای مبنی بر ابقاء بنا مشمول عوارض تغيير كاربري  نمی شوند منظور از بهره برداري ، فعاليت شغلي در واحد مورد نظر با گواهي ادار ات ذيصلاح مي باشد (اداره دارايي و اصناف).

 -4در صورتي كه ساختمانهاي مسكوني احداثي قبل از سال 1369 تقاضاي اضافه بنا و اضافه طبقه نمايند مقدار زيربناي داراي مجوز بعد از سال 1369 با مقدار مورد تقاضا جمع و بصورت مابه التفاوت عوارض دريافت مي گردد.

 5مستند به نظريه حقوقي شماره 1360/12/7-7/5522 اداره حقوقی و نیز مستفاد از تباصر 2،3،4،5 اصلاحی ماده 100 قانون شهرداری که پرداخت جريمه را برعهده مالك فعلي ملك به عنوان ذينفع مي داند كليه ساختمانهايي كه با استعلام از شهرداري نقل و انتقال شده و هيچگونه تغييري هم بعد از نقل و انتقال در آنها صورت نگرفته باشد در صورتي كه داراي

 

 

 

 

تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال 1397 شهرداري فيروزكوه

 

 

 

بدهي باشند براساس قيمت منطقه اي سال انتقال محاسبه و دریافت خواهد شد.ودرصورت نبودن دفترچه سال مورد نظرده درصد ازآخرين دفترچه موجود محاسبه شود.
-6  عوارض تعويض پوشش سقف :  ساختمانهايي كه قصد تعويض پوشش دارند درصورت تاييدحوزه فني وشهرسازي مشمول پرداخت عوارض  نمي گردند.
-7  ساختمانهايي كه نياز به تعميرات اساسي به قصد استحكام بنا دارندفقط براي ساختمانهاي حداكثردو واحدي در صورتيكه مقدار زيربنا اضافه نگردد و تعويض پوشش صورت نگيرد و يا سقف جديدي احداث نگردد مشمول عوارض نمي گرددولي اخذمجوزالزامي است در غير اينصورت مشمول ماده صد مي گردد.
-8  ساختمان هايي كه قبلاً خارج از محدوده قرار داشته و در حال حاضر براثر اصلاح و توسعه طرح جامع در داخل محدوده قانوني شهر واقع مي شوند پس از طرح موضوع در كميسيون ماده 100 نسبت به وصول عوارض آنها از زمان ورود به محدوده شهر  اقدام مي گردد .
-9  عوارض بالكنهاي روباز داخلي كه پروانه ساختماني ملك قبل از سال1364 صادر شده باشد قابل وصول نبوده و در جمع زيربنا نيز منظور نخواهد شد.
-10  بالكنهاي روباز داخلي و خارجي كمتر از 60 سانتي متر بعنوان آبچك منظور و عوارض دريافت نمي گردد.
-11  بالكنهاي روباز كه بعداز سال 1364 احداث و بيش از 60 سانتي متر پيش آمدگي داشته باشند در سطح ناخالص زيربنا منظور و مورد محاسبه عوارض قرار خواهند گرفت.
-12  براي صدور پايانكار ساختمانهاي تجاري،اداري و صنعتي كه پروانه ساختماني آنها قبل از ابلاغ بخشنامه 1369/1/19-1087/1/3/34 صادر شده  و تخلفي ندارند عوارض زير بناي احداث اعياني وصول نخواهد شد.
13ساختمانهاي تجاري،اداري يا صنعتي كه داراي تخلف بوده و در كميسيونهاي ماده صد و يا محاكم قضايي ذيربط منتهي به صدور رأي شده و يا مي شوند و حكم صادره قطعيت يافته باشد به استناد دادنامه شماره 587 مورخه1383/11/25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و مصوبه شماره /21648ش الف د مورخه 1385/10/17   مشمول پرداخت كليه عوارض متعلقه بر اساس مقررات جاري و در زمان وصول مطالبات مي گردند.
-14  در محاسبه عوارض نيم طبقه داخل واحد تجاري ساخته شده قبل از1384/7/1 صرفاً عوارض زير بناي احداث اعياني برابر مقررات جاري و تراكم مازاد بر 50%  مساحت مغازه مورد محاسبه و وصول قرار مي گيرد.
15-ساختمان هايي كه كلاً بدون پروانه ساخته شده اند در صورتي كه در حد تراكم 60 درصد باشند مشمول تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري مي گردند و بيش از تراكم 60 درصد مشمول تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري و عوارض به قيمت روز محاسبه مي گردد .
16- ساختمانهايي  كه داراي پروانه ساختماني كمتر از حد تراكم 60 درصد بوده ولي در حال حاضر داراي تخلف سطح اشغال مي باشند در صورتيكه تا 60 درصد تخلف داشته باشند مشمول تبصره 4 ماده صد و در صورتيكه بيش از 60 درصد سطح اشغال اضافه بنا داشته باشد مشمول تبصره 2 ماده صد گرديده و عوارض به قيمت روز محاسبه مي گردد .

 

 

 

تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال 1397 شهرداري فيروزكوه

 

 

 

فصل چهارم                 : 

عوارض تمديدو اصلاح پروانه هاي ساختماني :

كليه مالكيني كه به شرح اين ماده واحده و تباصر ذيل پس از اتمام مدت زمان مندرج در پروانه ساختماني جهت تمديد آن و يا جهت انجام اموري كه مستلزم تمديدياتجديد(كليه مواردخارج از ضوابط تمديد،شامل تجديدمي باشد)  پروانه مي باشد به شهرداري مراجعه مي نمايندوهمچنين پرونده هايي كه طبق موارد مشروحه ذيل مشمول تجديد پروانه مي گردند، مشمول پرداخت مابه التفاوت كليه عوارض متعلقه، به استثناء  سه مورد ذيل : عوارض سهم خارج از شهرداري (آموزش وپرورش و نوسازي مدارس)  (هزينه خدمات و عوارض حذف پاركينگ) خواهند شد. درضمن درخصوص تمديد پروانه به انتهاي محاسبات فرمول N/12 اضافه مي گردد كه Nتعداد ماه هاي گذشته از مهلت قانون يكساله پروانه مي باشد.   

تبصره 1: مدت زمان پروانه هاي ساختماني باتوجه به شرايط خاص آب وهوايي منطقه كه عملا بيش از6تا7ماه كارعمراني وساخت ساز انجام نميگيرد بصورت يك ساله  ،مندرج درماده واحده به شرح ذیل می باشد  :

الف)ساختمانهای باحداکثر400 مترمربع زیربنادركل به مدت 24ماه

ب)ساختمانهای بازیربنا بیشتر از 400مترمربع حداکثرتا 1100 مترمربع زیربنادركل به مدت36ماه وبرای ساختمانهای بازیربنای حد اقل 1100 متر  و حد اكثر 2000 متر 48 ماه و براي ساختمانهاي بيشتر از 2000 متر به ازاء هریک هزارمترمربع زیربنا یک ماه به مدت پروانه اولیه اضافه مي شودكه از 60 ماه نبايد  تجاوزنماید.

تبصره :2 كليه پروانه های ردیف الف،چنانچه قبل از اتمام مدت زمان يكساله مندرج در پروانه تقاضاي تمديد آن گردد براي يكبار بدون اخذ عوارض به مدت يكسال تمديد مي گردد.

       

تبصره 3: کلیه پروانه های ردیف ب،چنانچه قبل ازاتمام مدت زمان يكساله  مندرج درپروانه تقاضای تمدید آن گرددفقط برای دو بار بدون اخذ عوارض هر بار  به مدت 12ماه تمدیدمیگردد.

تبصره 4 :  ساختمان هايي داراي شرايط ذيل بوده و امكان اتمام عمليات ساختماني وجود نداشته باشد در صورت مراجعه در مهلت قانوني پروانه، بنا به تشخيص معاونت شهرسازي و معماري موضوع در كميته اي متشكل از مسئول واحد شهرسازي، شهردار ، شورا مطرح و حداكثر از 3تا12ماه مدت زمان اعتبار پروانه افزايش خواهد يافت.

1–  ساختمان به لحاظ هندسي داراي شكل نامنظم باشد .

2  حداقل از سه جهت نياز به نماسازي داشته باشد .

3  ضوابط مربوط به مباحث پانزدهم و نوزدهم مقررات ملي ساختمان در آنها رعايت گردد.

4  -اجرا مطابق با نقشه هاي مصوب نما، معماري، سازه، تاسيسات و مفاد مندرج در پروانه ساختماني توسط عوامل ذيصلاح انجام گيرد.

 • داراي مشكلات حقوقي تاييد شده باشد
 • فاقد سند مالكيت ششدانگ جهت اخذ پايان كار باشد .

 

تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال 1397 شهرداري فيروزكوه

 

 

 

7-  ضوابط و استانداردهاي ايمني و حفاظت ساختمان ها و گذرهاي مجاور و روابط ترافيكي در آنها رعايت گردد .

8- رعايت ضوابط معلولين جسمي و حركتي.

9-  انجام تست هاي فني مربوط به بتن و فولاد و جوش توسط شركتهاي معتبر تاييد صلاحيت شده.

تبصره 5 :املاكي كه پروانه ساختماني آنها قبل از تاريخ 1371/1/1صادر و احداث بنا گرديده اند و در حال حاضر قصد دريافت پايانكار دارند مشمول عوارض تمديد نمي گردند

تبصره  6:املاكي كه پروانه ساختماني آنها قبل از تاريخ 1371/1/1صادر و احداث بنا گرديده و در حال حاضر قصد دريافت عدم خلاف دارند مشروط براينكه پروانه از نظر آيين نامه 2800 و انطباق با طرحهاي شهري مصوب، قابل تمديد باشد مشمول  یک سوم عوارض تمديد پروانه مي گردند.

تبصره7:املاكي كه پروانه ساختماني آنها بعد از تاريخ 1371/1/1صادر و تا زمان ابلاغ مصوبه احداث بنا گرديده و مهلت پروانه آنها به اتمام رسيده و قصد دريافت پايانكار داشته باشند مشمول 4/1(یکچهارم) عوارض تمديد پروانه ساختماني مي شوند.

صاحبان املاكي كه پروانه ساختماني آنها بعد از تاريخ تصويب اين مصوبه صادر مي گردد در زمان درخواست دريافت پايانكار در صورتي

مشمول(یکچهارم) 1/4عوارض تمديد پروانه ساختماني مي گردند كه عدم خلاف ساختمان را دريافت نموده باشند در غير اينصورت مشمول يكدوم 1/2عوارض تمديد پروانه مي گردند.

تبصره8:املاكي كه پروانه ساختماني آنها بعد از تاريخ 1/1/1371صادر و تا زمان ابلاغ مصوبه احداث بنا گرديده و مهلت پروانه آنها به اتمام رسيده و قصد اخذ عدم خلاف داشته باشند مشمول1/2 يكدوم عوارض تمديد پروانه ساختماني مي شوند.

تبصره  9:كليه مالكيني كه در مدت زمان قانوني پروانه، عمليات ساختماني را به اتمام رسانده، و درخواست پايانكار نمايند، و اين موضوع به تاييد شهرداري نيز رسيده باشد اما به جهت مشكلات قانوني و يا تشريفات شهرداري) نداشتن سند، نامه سازمان آتش نشاني، تأييد شركتهاي خدمات و… امكان صدور پايانكار براي اينگونه ساختمان ها نباشد در زمان صدور پايانكار مشمول عوارض تمديد نمي گردند.

تبصره  10:ساختمان هايي كه مالك قبل از اتمام مهلت پروانه ، درخواست تمديد نموده و داراي تخلف ساختماني بوده ، و پرونده آنها به كميسيون ماده 100 ارجاع گرديده و پروانه آنها نيز قابل تمديد نمي باشد. مدت زماني كه پرونده در كميسيون مطرح مي باشد به مدت پروانه اضافه مي گردد.

تبصره11 :درخصوص پروانه هايي كه شروع به احداث بنا نكرده و به صورت زمين باشد در صورت درخواست تمديد پروانه مشمول يکچهارم  عوارض تمديد پروانه ساختمان مي گردند.

تبصره 12 :براي واحدهايي كه داراي چند بر مي باشد ملاك عمل شهرداري در محاسبه عوارض تمديد بالاترين عرض گذر خواهد بود.          تبصره :13تمديدکلیه پروانه ها اعم از مسكوني تجاري اداري صنعتي ، كسانيكه بعد از اتمام مهلت مندرج در پروانه ساختماني جهت تمديد آن مراجعه نمايد (بصورت زمين يا ساختمان نيمه كاره مي باشد) صرفاً ما به التفاوت عوارض (تفاضل عوارض متعلقه براساس محاسبه روز با عوارض پرداخت شده قبلي) وصول گردد.

 

 

 

 

تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال 1397 شهرداري فيروزكوه

 

 

فصل پنجم:

   عوارض تجديد بناي ساختمان هاي فرسوده:

 

ماده واحده:به شهرداري اجازه داده مي شود جهت تشويق سازندگان واحدهاي مسكوني در بافتهاي فرسوده شهري و سكونتهاي غير رسمي تسهيلاتي به شرح ذيل ارائه نمايد.

الف (درخصوص عوارض پروانه ساختماني جهت املاك مسكوني مجاز كه نسبت به تخريب و نوسازي اقدام مي نمايند 20%درصد عوارض  زير بناي موجود  (صرفاً عوارض صدور پروانه ) پس از رعایت اصول شهرسازی شامل عقب نشینی،پخی وغیره .اخذ گردد لازم به ذكر است در خصوص واحد هاي تجاري و اداري معادل40%درصد عوارض پروانه يا زير بناي احداث اعياني اخذ گردد.

ب) به منظور تشويق مالكين جهت تجميع پلاكهاي همجوارزير حدنصاب، دربافت فرسوده به شهرداري اجازه داده مي شود درصد ذيل را با موقعیت ملک لحاظ نماید.

.تعدادقطعات تجمیع شده                                                                 درصد عوارض متعلقه
دو قطعه                                                                                                      50%
سه قطعه به بالا                                                                                           35%

تبصره 1: جهت تخريب ونوسازي ديوار با مصالح ساختماني بالاتر (مثلا” ديوار كشي با آجر و سيمان به جاي ديوارگلي( مشروط به مجاز بودن ديوار موجود 50%  مبالغ مربوطه اخذ گردد .

تبصره 2 : ساختمانهايي كه از شهرداري پايان كار دارند و يا پروانه ساخت گرفته اند در صورت تخريب ونوسازي ملك براي املاك مسكوني 30% عوارض محاسبه و براي املاك تجاري و اداری 0 5% عوارض محاسبه مي گردد .

تبصره 3:پس از تائيدواحد محترم شهرسازي ورعايت حد نصاب، مواردفوق اعمال ميگردد.

 

 

 

تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال 1397 شهرداري فيروزكوه

                                                                                                                                                         

فصل ششم:

عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي عمران و توسعه معابر شهري :

تعاريف:طرحهاي اصلاح معابر : به طرحهايي اطلاق مي گر دد كه در اثر مطالعات ترافيكي و يا طرحهاي شهرسازي نياز به اصلاحات در طرح يا معبر دارند.

طرحهاي توسعه و تطويل : به طر حهايي اطلاق مي گردد كه ادامه مسير موجود بر اثر مطالعات ترافيكي در طرح هاي شهرسازي پيش بيني و طراحي شده اند.

طرحهاي تعريضي:  به طرحهايي  اطلاق مي گردد كه غالباً در هنگام تجديد بنا يا احداث بنا برابر آئين نامه گذربندي يا طرحهاي تفصيلي و ساماندهي مشمول عقب نشيني مي گردند.

طرحهاي احداثي : به طرح هايي اطلاق مي گردد كه براساس مطالعات شهرسازي و ترافيكي ايجاد و احداث مي گردند.

ماده واحده : به كليه اراضي واملاكي كه براثر طرحهاي اصلاحي ، تعريض ، توسعه اي و احداثي در بر گذر اصلاحي يا تعريض و يا احداثي واقع مي شوند عوارض ارزش افزوده ناشي ازاجراي طرحهاي تعريض وتوسعه معابر شهري براي يك بار تعلق مي گيرد كه هنگام اخذ پروانه ساخت ، نقل وانتقال ملك  (نسبت به سهم فروش رفته) از صاحبان اين قبيل املاك برابر مفاد تباصر ذيل اين ماده واحده توسط شهرداري وصول خواهد شد.

تبصره  :1 عوارض ارزش افزوده ناشي ازاجراي طرحهاي تعريض وتوسعه معابر شهري به كليه اراضي و املاكي كه در معرض طرح و يا براساس اجراء طرح هاي ماده واحده برگذر واقع شده يا مي شوند7P  مي باشد و اجراء كليه عمليات اجرايي مربوط به اين طرحها به عهده شهرداري مي باشد.

تبصره2  :هر قطعه زمینی که درمعرض اجرای طرح های تعریض وتوسعه واصلاح معابر وخیابانهاومیادین دربرگذر احداثی یا اصلاحی یا تعریضی یا توسعه ای قرار می گیرند عوارض ارزش افزوده ناشي ازاجراي طرحهاي تعريض وتوسعه معابر شهري برای یکبار به آنها تعلق میگیردکه درزمان اخذ پروانه ساخت يانقل وانتقال مشروط به اجرای طرح دربر اصلاحی ازصاحبان این قبیل املاک برابرفرمول ذیل اخذ می شود

درفرمول فوق 2S متراژ زمين بعد از اصلاح معبر ميباشد                               ×7P (S1-S2 )

درفرمول فوق 1 Sمتراژ زمين قبل از اصلاحي ميباشد

تبصره:3 در صورتي كه بيش از 10 % از مساحت املاك در نتيجه اجراي طرح هاي اين ماده بدون دريافت هر گونه غرامتي به مسير الحاق شده باشد براي باقي مانده اين قبيل املاك عوارض ارزش افزوده ناشي ازاجراي طرحهاي تعريض وتوسعه معابر شهري شامل نخواهد شد.

تبصره4: حق مشرفيت برابر است با ارزش معاملاتی عرصه براي باقيمانده ملك  كه در معابر واقع شده اند محاسبه و اخذ خواهد شد.

 

 

تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال 1397 شهرداري فيروزكوه

 

فصل هفتم   :

عوارض بيش ازحد تراكم

 ماده واحده:به استناد تبصره يكم (1)ذيل ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/12/1387 به منظور تامين اعتبار لازم جهت اجراي پروژهاي عمراني- خدماتي و هم چنين ايجاد همخواني لازم بين سياست وصولي عوارض تراكم و سرانه هاي خدماتي مورد نياز از محل وصول عوارض تراكم ساختماني در حد ضابطه طرح تفصيلي و مازاد بر ضابطه طرح تفصيلي بر اساس راي كميسيون ماده 5 به شهرداري  اجازه داده مي شود طبق تباصر ذيل اقدام به وصول عوارض تراكم نمايد .

تبصره 1: انباري تجاري بدون توجه به اينكه در چه طبقه اي باشد  جزء زيربناي مشمول تراكم مي باشد( مازاد به سطح اشغال)

تبصره 2: احداث پاركينگ هاي عمومي درصورتی که زمینی باکاربری مذکور باشد مشمول پرداخت تراكم نمي گردد.

تبصره 3: براي محاسبه عوارض مازاد بر تراكم مجاز با كاربري هاي مختلف كه برابر ضوابط پيش بيني شده در دفترچه طرح جامع و همچنين در صورتي كه املاك واقع در حوزه شهر نياز به افزايش تراكم داشته باشند هنگام پيشنهاد براي تصويب در كميته فني  يا كميسيون موضوع ماده5 (پنج) قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري از فرمول زير استفاده شود.

1-واحد هاي مسكوني با تراكم كم 4 5-واحد های صنعتي و كارگاهي 8
2-واحد هاي مسكوني با تراكم متوسط 6 6-واحدهای اداري 7
3-واحدهای تجاري 8 7-مراکز آموزشی غیردولتی 6
4-واحدهاي مسكوني با تراكم ويژه 7
 P                     × S × 8-سایر 4

واحدهای مسکونی تا دوطبقه روی پیلوت حداکثر300مترمربع جزء  تراکم کم محاسبه مي گردد .1

واحدهای مسکونی بالای دوطبقه روی پیلوت یابیش از300مترمربع جزء  تراکم متوسط محاسبه مي گردد. -2

تبصره 4- براي منطقه شرقاً از بر دوم خيابان پاسداران ،غرباً از خيابان پليس ،شمالاً از بردوم باند جنوبي ،خيابان 45متري از ورودي خيابان پليس  تا ميدان امام خميني و منطقه جاده قديم مازندران،ضريب واحد مسكوني با تراكم كم 2-تراكم متوسط 4-تراكم ويژه 5-واحد هاي تجاري 5- واحدهاي اداري و صنعتي و كارگاهي 5-ساير 2.

 

تبصره5: براي اراضي كه طبق طرح جامع يا تفصيلي قابليت اخذ پروانه تجاري وجود دارد ضريب تراكم تجاري 15مي باشد.

 

 

 

 

تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال 1397 شهرداري فيروزكوه

 

 

 

  فصل هشتم  : 

عوارض برارزش افزوده حاصل از تفكيك اعياني و عرصه مسكوني، تجاري، اداري وساير

:1  عوارض تفكيك الف : عوارض تفكيك اراضي واعياني(مجاز)

1  هر مترمربع تفكيك اراضي واعياني با كاربري مسكوني 25p% .

-2  هرمترمربع تفكيك اراضي واعياني باكاربري تجاري،p 80%.

-3  عوارض تفكيك اراضي واعياني با كاربري اداري به ازاء هرمترمربع تفكيك P 60%…..

-4  عوارض تفكيك اراضي واعياني با كاربري صنعتي به ازاء هر مترمربع تفكيك P 80%

5-سایرموارد20p%

تبصره1: عوارض این تعرفه به کل بنا تعلق گرفته و مشترکات به میزان قدرالسهم بین واحدها تقسیم می شود.

ب:  برای محاسبه عوارض تفکیک عرصه (املاک غیر مجاز)

ب1تفکیک اراضی واقع درمحدوده شهر وحریم آن که برابر ماده 101 قانون شهرداري صورتمجلس تفکیکی به تصویب شهرداری نرسیده است وهمچنین عرصه بناهای مطروحه درکمیسیون های ماده صد قانون شهرداري وماده 147 اصلاحی ثبت واراضی قولنامه ای که بصورت غیرمجاز تفکیک عرصه نموده اند به شرح فرمول ذیل محاسبه می گردد.

-ضوابط تفکیک متناسب بانوع کاربری براساس دفترچه طرح جامع هرشهرتوسط واحدفنی وشهرسازی شهرداریهاتعیین می شود.

مطابق ضوابط تفكيك

                                                                     شصت درصد× ضریب×ارزش منطقه ای×مساحت عرصه   60%×k × p × s

مغاير ضوابط تفكيك

    s × p × k (1) تاپنجاه مترزیر حدنصاب   :            هشتاد درصد×  ضریب×ارزش منطقه ای×مساحت عرصه 80%×                                          s × p × k                    (2)بالاتر از پنجاه مترزیرحدنصاب    :             ضریب×ارزش منطقه ای×مساحت عرصه             

 

 

 

 

تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال 1397 شهرداري فيروزكوه

 

 

 

مسکونی4-تجاری10-صنعتی واداری8– مشاغل مزاحم شهری حمل ونقل وانبار 6 ورزشی،، فرهنگی، مذهبی, درمانی 3-سایرکاربریها وحریم6 برابر ارزش منطقه ای موضوع دفترچه امور اقتصادی ودارایی

تبصره 1- :اگر یک ملک براثرعبور خیابان ،  لوله های آبرسانی ، گازرسانی  ودکل های برق به چند قطعه تفکیک گردد به عنوان عوامل قهری تلقی شده وعوارض برابر تعرفه مجاز محاسبه خواهد شد.

ب 2-تفکیک اعیانی غیرمجاز (تبدیل یا اضافه واحد):

درصورتی که کمیسیون ماده صد وارد رسیدگی وجریمه شده باشد.

 اگر یک واحد باشد            ×P’                                                                                   20%×   S

اگربیش از یک واحد باشد                                                                           (N+N/10)×  P’× 20%   S×

=   متراژواحدبزرگتر  S

  = تعدادواحد اضافه شده   N

  آخرین ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداریها =P’

ب3براي اراضي داخل محدوده ويا حريم كه داراي سند مالكيت ششدانگ دست اول (سند مادر )مي باشد ، با مساحت حداقل 500 متر مربع ، عوارض تفكيك تعلق نمي گيرد ولي در صورتي كه قصد تفكيك به چند قطعه داشته باشند وفق ماده 101 قانون شهرداري اقدام ميگردد .

وفق ماده 101 قانون شهرداري در صورتيكه مالكين اراضي قصد تفكيك زمين خود با كاربري مسكوني داشته باشند به شرط اينكه معابرو شوارع حاصل از تفكيك مورد تائيد حوزه فني وشهر سازي باشد به شرح ذيل اقدام ميگردد :

1-زمينهاي تا 500 متر = 10 درصد سهم تفكيك براي شهرداري از قطعات حاصل از تفكيك يا قيمت روز زمين

2- زمينهاي تا 1000 متر =تا 12 درصد سهم تفكيك براي شهرداري از قطعات حاصل از تفكيك يا قيمت روز زمين

 • زمينهاي از 1000 متر تا 1500 متر = تا15 درصد سهم تفكيك براي شهرداري از قطعات حاصل از تفكيك يا قيمت روز زمين
 • زمينهاي از 1500 تا 2500 متر = تا17 درصد سهم تفكيك براي شهرداري از قطعات حاصل از تفكيك يا قيمت روز زمين
 • زمينهاي از 2500 تا 3500 متر = تا20 درصد سهم تفكيك براي شهرداري از قطعات حاصل از تفكيك يا قيمت روز زمين
 • زمينهاي از 3500 به بالا = تا 25 درصد سهم تفكيك براي شهرداري از قطعات حاصل از تفكيك يا قيمت روز زمين

تبصره يك : براي بند 6  زمينهاي بالاي 3500 متر كه قصد تفكيك دارند ، مي بايست  جهت اخذ مجوز از كارگروه ماده 5 اقدام گردد .

ب4 در خصوص استعلاماتي كه به استناد قانون تسهيل صدور سند مالكيت در شهرهاي زير 25هزار نفر .(ماده 4 بنياد مسكن انقلاب اسلامي) صورت مي گيرد به شرح ذيل اقدام مي گردد.

 • براي اراضي كه حد نصاب تفكيك درآن رعايت گرديده به شرح ذيل اخذ مي گردد،. مسكوني 3- تجاري 5- ساير5/1
 • براي اراضي كه زير حد نصاب تفكيك بوده به شهرها تأييد واحد شهرسازي به طرح ذيل اخذ مي گردد: مسكوني 5- تجاري 8- ساير 3

 

 

 

 

تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال 1397شهرداري فيروزكوه

فصل نهم   :

عوارض احداث و توسعه پاركينگ

شهرداري بغيرازموارديكه  دردستورالعمل شماره2331/3/34مورخ 371/02/07و10740/3/34مورخ1371/06/04وزارت كشور،اجازه حذف پاركينگ ندارند.

ماده واحده : عوارض حذف پاركينگ املاك در مناطقي كه طبق تبصره 5 اين تعرفه مشخص مي شود بشرح ذيل در صورت تائيد واحد شهر سازي محاسبه و وصول ميگردد.

K:ضريب براي واحدهاي مسكوني 1.5وتجاري ،صنعتي واداري 2     5×25 × P×k               به ازاء هرواحد

 = P  با قيمت منطقه بندي موضوع ماده 64  )قانون مالياتهاي مستقيم (  

1: متراژ مربوط به هر واحد پاركينگ با توجه به ضوابط پيش بيني شده در طرح تفصيلي و جامع شهرداري محاسبه مي شود.

2: در مواردي كه پاركينگ حذف شده در كميسيون ماده صد مشمول جريمه گرديده عوارض حذف پاركينگ محاسبه نخواهد شد.

تبصره :1 مطابق طرح جامع هر واحد پاركينگ   25 مترمربع محاسبه گردد.

تبصره :2 مواردي كه از نظر شهرسازي و ترافيكي حذف پاركينگ ضرورت دارد مي بايست طي آئين نامه اي توسط شهرداري تهيه و به تصويب شورا برسد.

تبصره  :3كليه ساختمانهاي تجاري و مسكوني كه قبل از سال 1352 احداث شده باشند از پرداخت اين عوارض معاف مي باشند.

تبصره :4ساختمانهاييكه بعد از سال1352و تا پايان سال 1382احداث شده باشند به ازاء هر واحد كسري پاركينگ  P 150اخذ مي گردد.

تبصره:5  حذف پاركينگ در موارد زير مجاز بوده و عوارض پاركينگ حذف شده اخذ خواهد شد در غير اينصورت بايستي پاركينگ تا شعاع عملكرد حداكثر 150 متر) به ازاء هر پاركينگ روباز 15 مترمربع و روبسته به وسعت 25 مترمربع( تأمين نمايد. توضيحاً مستند به مصوبه شماره 8346 ش الف س مورخ 1387 /11/ 8 چنانچه امكان احداث و ياخريد پاركينگ گروهي در شعاع 150 متري ميسر نباشد با اخذ100 p آخرين قيمت  منطقه اي) ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم ( و درگذرهاي تا 8 متر در بافتهاي فرسوده و مناطق محروم 80 P  به متراژ 15 مترمربع اقدام خواهد شد.

(1 موارد خاص از قبيل وجود درختان كهنسال در مدخل ورودي پاركينگ، شيب طبيعي بيش از حد متعارف، (حداقل تا 15 درصد) تقاطع شريانهاي ارتباطي و يا خدماتي، قرار گرفتن در ميادين شهري در صورت عدم امكان جايگزيني پاركينگ در شعاع عملكرد مناسب مي توانند با پرداخت عوارض نسبت به حذف پاركينگ اقدام نمايند.

2) واحدهاي تجاري محله اي با حداكثر 30 مترمربع در بر گذرهاي با عرض كمتر از 16 متر كه به هيچ وجه امكان تأمين پاركينگ در زيرزمين ويا پيلوت نداشته باشند.

 

 

 

 

 

 

تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال 1397 شهرداري فيروزكوه

 

 

 

 

عوارض قطع اشجار مثمر و غير مثمر ( در صورت وجود شرايط الزام آور):

ماده واحده:  در اجراي بند 16 ماده 71قانون تشكيلات شوراها و تبصره 1ماده 50 قانون ماليات برارزش افزوده به شهرداري اجازه داده مي شود  عوارضي به شرح ذيل از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه اقدام به قطع درخت مي نمايند وصول نمايد:

عوارض قطع و موجبات از بين رفتن اشجار:

بند الف :عوارض قطع اشجار (با مجوز )

براي جبران خسارات وارده به فضاي سبز و درختان عوارضي تحت عنوان قطع درختان بشرح جداول ذيل تصويب مي گردد كه صد درصد در آمدهاي حاصل از اين عوارض با نظرشهرداروپيگيري مسئول فضاي سبز به مصرف امور زيربنايي و گسترش فضاي سبز درسطح شهرخواهد رسيد.

1درخت با محيط بن تا 15 سانتي متر هر اصله بصورت پايه 000/800/1 ريال بارعايت لايحه حفظ وگسترش باغات مصوب 1359درنظرگرفته شود.

2درخت با محيط بن 15تا 50سانتي متر ،علاوه بر000/800/1 ريال به ازاء هر سانتيمتر مازادبر15سانتیمتر000/36 ريال وصول مي شود.

3– درخت با محيط بن از 50تا 100سانتي مترعلاوه بر000/700/2 ريال به ازاء هرسانتيمترمحيط مازاد بر بن 50سانتيمتر60.000 ريال وصول مي شود.

-4 عوارض مربوطه به گياهان پوششي به ازاء هر متر مربع مبلغ 240.000ريال وصول مي شود. . با نظر كميسيون ماده 7 لايحه حفظ وگسترش باغات و يا مدير عامل سازمان پاركها و در شهرداري فاقد سازمان مسئول فضاي سبز با در نظر گرفتن هزينه نگهداري محا سبه گردد .

5عوارض مربوطه به درختچه هاي زينتي با نظر كميسيون ماده 7 حفظ و گسترش باغات ويامسئول فضاي سبز با در نظر گرفتن هزينه هاي نگهداري وصول مي شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال 1397 شهرداري فيروزكوه

 

 

 

بندب :عوارض مربوط به  قطع اشجار بدون مجوز (طرح در کمیسیون ماده 7 حفظ و گسترش باغات )

جرایم املاک مسکونی بر اساس عوارض قطع اشجار در بندهای 1 تا 5 با ضریب3محاسبه واخذ میگردد .1

2-جرایم مربوط به خیابانهای ومعابر بر اساس عوارض قطع اشجار در بندهای 1 تا 5 ضریب 4 برای اراضی تجاری و 3 برای مقابل یا مجاور مسکونی محاسبه گردد .

3-جرایم مربوطه به درختانی که در املاک تجاری وصنعتی قرار میگیرند بر اساس عوارض بندهای 1تا 5 با ضریب 6 محاسبه میگردد .

-جرایم باغاتی که ساخت وساز غیر مجاز به منظور استفاده مسکونی و نگهبانی انجام میگیرد بر اساس بندهای 1 تا 5 با 5

ضریب 3 وبرای صنعتی و تجاری در این باغات بر اساس بند 3(باضريب6 ) اقدام ومحاسبه میگردد .

5 – قطع درخت تبريزي بدون مجوز هر درخت مبلغ    000/000/15 ريال اخذ گردد.

تبصره:1 تخفيفات :مقررگرديد تخفيفات لازم براساس بندهاي قانوني حفظ وگسترش فضاي سبزمصوبه سال  59/3/11اقدام گردد.

تبصره: 2تشويقات:مالكين درنگهداري درختان غرس شده درحريم ملك خوداهتمام لازم راداشته باشندبانظريه كارشناسان سازمان ياواحدفضاي سبز معاف مي شوند.

تبصره: 3 درصورت كاشت درخت قطع شده فقط عوارض بندالف اخذ مي گردد.

تبصره: 4 درتصادفاتي كه منجر به قطع اشجار گردد عوارض قطع اشجار مطابق بند الف اخذ مي گردد.

تبصره:5  حق كارشناسي فضاي سبز براي تجاري ها – دامداريها – كارخانه جات000/480 ريال – مسكوني  وتجاري000/360 ريال – مسكوني  000/180ريال

تبصره 6: در موارديكه درختان مثمر باردهي خود را به علت كهولت يا آفت زدگي و بيماري از دست داده و يا درشرف سقوط اند و مالك تقاضاي جابجايي آن را داشته باشد ابتدا مي بايست نظر فني جهاد كشاورزي شهرستان اخذ .سپس بنابر تشخيص كميسيون ماده 7 شهرداريها قابل تصميم گيري خواهد بود .

تبصره 7: در كليه موارد بايد به ازاء هر درخت قطع شده تعداد 7 اصله نهال جايگزين گردد.

 

 

تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال 1397 شهرداري فيروزكوه

 

 

فصل يازدهم:

بهاي خدمات صدور استعلام :

 (1 بهاي خدمات صدور استعلام محل (حق كسب و پيشه يا حتي تصرف محل يا حقوق ناشي از تصرف محل) عبارتست از2%ارزش سرقفلي دارايي در صورت مشابه يا80P قيمت منطقه اي حق واگذاري محل،

توضيح:الف: بديهي است هر زمان شهرداري از انتقال حق كسب و پيشه و يا تصرف محل يا حقوق ناشي از تصرف محل آگاه گردد عوارض فوق را وصول مي نمايد.

املاكي كه در تعريض گذر مورد مسيري يا طرح شهرداري واقع مي گردند و مالك نسبت به انتقال زمين به نام شهرداري اقدام مي نمايد مشمول پرداخت بهاي خدمات صدور استعلام نمي گردد.

تبصره 1: در خصوص محاسبه بهاي خدمات صدور استعلام داراي عرصه و اعياني براي عرصه نوع كاربري برابر طرح  جامع و براي اعياني نوع استفاده از ساختمان ملاك محاسبه خواهد بود.

نوع کاربری مسکونی تجاري اداري صنعتي ساير کاربری ها
مقدارضریب 2 6 5 3 2

فرمول             6 % × S ×  P×  K   عرصه واعیان

=برای عرصه قيمت منطقه اي روز دارايي وبرای اعیانی ارزش معاملاتی اعیانی روزدارائی (ماده 64 )P

توضيح :مستند به نظريه حقوقي شماره/ 17590 / 60 ح مورخ86 /11/ 29  با توجه به اينكه  اصل بر پرداخت عوارض مي باشد و معافيت از پرداخت عوارض جنبه استثنايي داشته و نياز به تصريح مقنن دارد و نظر به اينكه در بند ب نظريه  مذكور قانونگذار درمقام بيان ، صرفاً در خصوص معافيت از پرداخت بهاي خدمات صدور استعلام ملك اعلام نظر نموده است.

ب : باعنايت به اينكه به موجب ماده6 آيين نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب/5/ 24 1385 متعاملين در زمان معامله موظف به اخذ مفاصا حساب از شهرداري نمي باشند و ايشان تنها ضمن سند تنظيمي متعهد ميگردند بدهيهاي ملك مورد نظر را پرداخت نمايند و مسووليت نامبردگان نسبت به اين بدهيها تضامني خواهد بود لذا به منظور وصول عوارض قانوني شهرداري ، بدينوسيله به شهرداري اجازه داده مي شود مطالبات خود بابت عوارض صدور پروانه ساختماني ، نوسازي، حق مشرفيت، تراكم و ارزش افزوده و هزينه خدمات را از مالك يا مالكين فعلي املاك مذكور براساس آخرين نرخ و مصوبات قانوني صادر شده به نرخ  روز محاسبه و وصول نمايند .

تبصره :1 جرائم و عوارض موضوع آراء كميسيون ماده صد و كميسيون ماده هفتاد و هفت قانون شهرداري شامل اين ماده واحده نمي باشد .

 

 

 

تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال 1397 شهرداري فيروزكوه

 

 

 

تبصره :2 باتوجه به اينكه شهرداري براساس قوانين و مصوبات جاري در هر نقل و انتقال املاك اعم از ملكي و يا سرقفلي عوارضي را تحت عنوان عوارض نقل و انتقال براساس آخرين ارزش تعيين شده از سوي اداره امور اقتصادي و دارايي از متعاملين اخذ مي نمايد،.بنابراين چنانچه ملكي از تاريخ تصويب اين ماده واحده بدون اخذ مفاصا حساب شهرداري طي يك يا چند مرحله ، نقل و انتقال شده باشد در زمان مراجعه به شهرداري ،

كليه عوارض نقل و انتقال به تعداد معاملات انجام شده به نرخ زمان مراجعه محاسبه و اخذ مي گردد همچنين عوارض نقل و انتقال املاكي كه قبل از تاريخ تصويب اين مصوبه منتقل شده اند بر مبناي نرخ زمان تنظيم سند وصول خواهد شد.

 

فصل دوازدهم  :

درآمد حاصل از فروش و جمع آوري زباله(پسماند):

الف:  بهاء خدمات از واحدهاي مسكوني:

هزينه خدمات جمع آوري، پسماند از واحدهاي مسكوني در سال براي هرواحدتا 100متر200000ريال وبراي واحدهاي100متربه بالا250000ريال  وصول مي گردد.

ب : هزينه خدمات پسماند از واحدهاي تجاري واداري:

تجاري واحدهاي كم زباله درسال متري 5000 ريال حداقل 150000 ريال   واحدهاي پر زباله در سال متري 10000 ريال حداقل 300000 ريال

اداري واحدهاي تا 20متر 200000 ريال و واحدهاي بزرگتر از 20 متر 400000 ريال  

تبصره: 1  شروع اخذ بهاي خدمات جمع آوري ، پسماند بعد از اتمام دومين دوره اعتبار پروانه ساختماني ميباشد.

                                                                   ليست مشاغل پر زباله شهري

رديف شغل (واحد تجاري) رديف شغل (واحد تجاري) رديف شغل (واحد تجاري)
1 گل فروشي ها 9 تالارهاي پذيرايي 17 ساندويچي ها
2 ميوه و سبزي فروشي ها 10 بارفروشان )ميوه و تره بار( 18 سوپر ماركت ها
3 فرودگاهها 11 مبل سازي و درودگري و نجاري 19 رستورانها
4 آشپزخانه ها 12 كارخانجات داخل حريم شهر 20 هتلها و مهمانسراها
5 كافه ترياها و كافي شاپ ها 13 مراكز تجاري و پاساژها 21 بوفه ها سينما، مراكز آموزشي و…
6 ترمينال هاي مسافربري 14 بيمارستان ها )پسماند غير عفوني( 22 بستني و آبميوه فروشي ها
7 كله پزي و سيرابي فروشي ها 15 فروشگاه هاي مرغ و ماهي و تخم مرغ 23 مراكز آموزشي) بجز مدارس دولتي(
8 مراكز اداري، نهادها، شركت ها، ارگانهاي دولتي و غير دولتي 16   اتوسرويس ها) خدمات روغن، لاستيك، تعميرات و كارواش(

 

 

 

تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال 1397 شهرداري فيروزكوه

ج:  بها خدمات از اماكن اداري (عمومي)

ساليانه برحسب اعياني تا500 متر 1200000 ريال از 500 تا 1000 متر 1800000 ريال از 1000 متر به بالا هر 1000 متر 700000ريال

د:  مساجد، حسينيه ها و تكايا از پرداخت بهاي خدمات پسماند معاف مي باشند بديهي است چنانچه در اين اماكن واحدهاي غير مرتبط (مانند واحدهاي تجاري وسايرواحد هاي مندرج بندالف و ب ) مستقر باشند مشمول پرداخت بهاي هزينه خدمات خواهند بود.

ه : مراكز ورزشي و مدارس (مهد كودك، مدارس ابتدايي، راهنمايي و متوسطه) دولتي و غيردولتي از پرداخت بهاي هزينه خدمات معاف مي باشند.

و:  در خصوص موارد خارج از شمول اين مصوبه شهرداري مي تواند با انعقاد موافقت نامه هزينه خدمات جمع آوري پسماند را دريافت نمايد.  

 

   فصل سيزدهم :                               

بهاء خدمات از بانكها، صندوق هاي قرض الحسنه و ساير مؤسسات مالي و اعتباري و دفاتر بيمه

الف : بهاي خدمات از بانك هاي دولتي و خصوصي    : شعب بانك ها ساليانه 5000000 ريال

ب : بهاي خدمات از صندوقهاي قرض الحسنه :          شعب صندوق قرض الحسنه كشوري سالیانه 2000000ریال

ج : بهاي خدمات از موسسات مالي و اعتباري بنيادهاو تعاونيهاي مالي اعتباري

1 سرپرستي آنها ماهیانه 2000000  ریال -2                      صندوق تعاون سالانه 2.000.000  ريال

د بهاي خدمات از دفاتر بيمه:  نمايندگي بيمه سالانه  1000000ریال

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال 1397 شهرداري فيروزكوه

تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال 1397 شهرداري فيروزكوه

 

 

 

 

 

 

فصل چهاردهم :   

عوارض ساخت هتل و تأسيسات جانبي:

تبصره :1 احداث واحدهاي اقامتي شامل هتل، هتل آپارتمان، مسافرخانه و مهمانپذير داراي مجوز سازمان ايرانگردي و جهانگردي دركاربري مربوطه حداكثر تا تراكم ساختماني 320% و كاربري فضاي سبز تا تراكم ساختمان120 % و ساير كاربري ها حداكثر تا تراكم ساختماني 280%تا70%عوارض صنعتي مندرج در فصل اول اين دفترچه  محاسبه گردد.

تبصره :2 عوارض تراكم مازاد بر درصدهاي موضوع تبصره 1 به ميزان P 8 وصول مي گردد.

تبصره :3 عوارض زير بناي احداث اعياني مازاد بر درصدهاي موضوع تبصره 1 بصورت صنعتي محاسبه مي گردد.

تبصره :4 احداث فضاهاي خدماتي و تجاري از قبيل رستوران، غرفه هاي تجاري و ورزشي در داخل واحدهاي اقامتي كه راه دسترسي آنها از داخل مجموعه باشد و مرتبط با كاربري واحد اقامتي بوده و جهت استفاده مهمانان در اجراي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي و آيين نامه مربوطه و آئين نامه مربوطه در كاربري فوق با رعايت تراكم مجاز بر مبناي تعرفه صنعتي عمل مي گردد.

تبصره  :5 احداث هتل شامل عوارض ارزش افزوده نمي گردد.

تبصره :6 احداث كنندگان هتل مي بايست برابر ضابطه مربوطه نسبت به احداث پاركينگ مورد نياز اقدام نمايند و در صورت كسر پاركينگ برابردستورالعمل اقدام خواهد شد.

فصل پانزدهم:

    تسهيلات فعاليت هاي گردشگري:

مقدمه :جذب سرمايه ها ي سرگردان و تشويق سرمايه گذاران به ساخت مجموعه هاي گردشگري هميشه يكي از دغدغه هاي مسئولين بوده و اين موضوع از چنان اهميتي برخوردار است كه در قوانين مختلف تسهيلاتي براي اينگونه مراكز پيش بيني و از آن به عنوان يك صنعت ياد شده است.شهرداري در اجراي سياستهاي دولت اقدام تا ضمن رفع نياز عمومي شهر و جذب گردشگران داخلي وخارجي و همچنين ايجاد فرصتهاي شغلي از قبل آن نيز حقوق شهر استيفا گردد لذا به همين منظور دستورالعمل ذيل تدوين مي گردد :

ماده واحده : به جهت لزوم توسعه صنعت گردشگري، مالكين اراضي واقع در محدوده قانوني و حريم شهر مي توانند در صورت تقاضاي احداث هتل، شهربازي و شهرك گردشگري از مزاياي اين دستورالعمل استفاده نمايند.

تبصره : شهرداري مكلف است قبل از اجرائي شدن تسهيلات منظور شده براي شهرك گردشگري تعاريف مشخص و روشني از شهرك گردشگري به شورا ارائه نمايد تا مورد تصويب قرار گيرد.

بند :1 حداكثر سطح اشغال مستحدثات به جز هتل  به 40 % كل مساحت زمين محدودمي گردد.

تبصره 1 : در خصوص هتل حداكثر ميزان مجاز در طرح جامع يا تفصيلي شهر لحاظ مي گردد.

 

 

تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال 1397 شهرداري فيروزكوه

 

 

 

 

 

تبصره :2 حداقل 50 % فضاي باز بايستي به فضاي سبز اختصاص يابد.

بند :2 متقاضي مي تواند در طرحي كه ارائه مي دهد به ازاء هر مترمربع زيربناي هتل و هتل آپارتمان، برابر جدول ذيل از كاربري تجاري استفاده نمايد.

به ازاء هر مترمربع زيربناي هتل هتل 7 ستاره هتل 6 ستاره هتل 5 ستاره هتل 4 ستاره هتل3 ستاره وهتل آپارتمان
مترمربع سطح خالص زيربناي تجاري 18 16 14 12 10

تبصره :1 در صورت استفاده صاحبان هتلها از تسهيلات تجاري موضوع اين دستورالعمل)درخصوص واحدهاي تجاري( معافيت عوارض منتفی می گردد.

تبصره : 2در صورتي كه فضا هاي فرهنگي و ورزشي داخل هتل ، مازاد براستانداردهاي لازم براي كسب رتبه هاي فوق الذكر باشد ، مشمول اين بند نمي گردد.

تبصره :3در صورتي كه متقاضي در طرحي كه ارائه مي نمايد بناي فرهنگي، ورزشي سرپوشيده و شهربازي روبسته احداث نمايد علاوه بر امتياز مندرج در بند 2 جدول  به ازاء هر مترمربع اعياني احداثي ، مجوز ./6 مترمربع سطح خالص زيربناي تجاري مرتبط با آن كاربري دريافت مي نمايد.

تبصره: 4 كل هزينه منظور شده براي فضاي شهربازي روباز به مساحت هتل تبديل و متقاضي مي تواند از تسهيلات تجاري منظور شده براي هتل در جدول بند 2 ماده واحده استفاده نمايد.

بند :3 در صورت تقاضاي متقاضي مبني بر تغيير كاربري قسمتي از زمين جهت احداث بناي تجاري علاوه بر عوارض متعلقه تا ،  2 برابر قيمت زمين حسب مورد ، به قيمت قبل از اجراي طرح، توسط شهرداري پيشنهاد و به عنوان هزينه خدمات پس از تصويب شورا اخذ مي گردد             . 

بند :4عوارض ، رستوران، كليه واحدهاي اقتصادي غير فرهنگي، بصورت تجاري محاسبه مي گردد.

بند  :5 محاسبه عوارض جهت احداث شهربازي سر پوشيده  روبازو اماكن ورزشي ، اقامتي و فرهنگي  براساس ضوابط و دستورالعمل ساخت هتل در اين دستورالعمل صورت مي پذيرد.

 

 

تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال 1397شهرداري فيروزكوه

 

 

 

فصل شانزده :

موادي ازقانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347وعوارض اراضي رها شده (ماده 110 قانون شهرداريها)

ماده 1: قانون نوسازي و عمران شهري:نوسازي و عمران و اصلاحات اساسي و تأمين نيازمنديهاي شهري و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ايجاد پاركهاو پاركينگها و ميدانها و حفظ و نگهداري پاركها و باغهاي عمومي موجود و تأمين ساير تأسيسات مورد نياز عمومي و نوسازي محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظايف اساسي شهرداري ها است و شهرداريها در اجراي وظايف مذكور مكلف به تهيه برنامه هاي اساسي و نقشه هاي جامع هستند.

ماده 2قانون نوسازي و عمران شهري:در شهر تهران از تاريخ اول فروردين ماه 1348 و در ساير شهرها از تاريخي كه وزارت كشور تعيين واعلام كند بر كليه اراضي و ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده قانوني شهر عوارض خاص

 سالانه به مأخذ پنج در هزاربهاي آنها كه طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد برقرار مي شود، شهرداري مكلف است براساس مقررات اين قانون عوارض مذكور را وصول كرده و منحصراً به مصرف نوسازي و عمران شهري برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجراي اين قانون در غير موارد مطرح در اين قانون در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولت خواهد بود.

    ماده 3 : قانون نوسازي و عمران شهر:بهاي اراضي و ساختمان ها و مستحدثات مذكور در ماده 2 اين قانون برمبناي مميزي شهرداري تعيين و اعلام خواهد شد و شهرداريهاي مشمول ماده 2 مكلفند حداكثر ظرف دو سال از تاريخ شمول، مميزي هاي مذكور رابا رعايت ضوابط ذيل به عمل آورند و مادام كه مميزي به عمل نيامده بهائي كه از طرف مالك يا مالكين يا قائم مقام يا نمايندگان قانوني آنها براساس اين ضوابط تعيين و اعلام مي گردد ملاك عمل محسوب خواهد شد.

بهاي اراضي طبق قيمت منطقه اي خواهد بود كه به وسيله وزارت كشور و وزارت دارايي با كسب اطلاع از مراجع محلي تعيين و به تصويب هيئت وزيران رسيده باشد و بهاي ساختمانها و مستحدثات براساس ضوابطي خواهد بود كه وزارتخانه هاي كشور و آباداني و مسكن تعيين نموده و به تصويب هيئت وزيران رسيده باشد.

تبصره : 1در مورد كارخانه ها و كارگاهها و مؤسسات صنعتي و اقتصادي وعلمي فقط قيمت زمين و ساختمان ملاك پرداخت عوارض قرار خواهد گرفت.

تبصره : 2در مناطقي از محدوده شهر كه آب مشروب لوله كشي و برق يا يكي از آنها در دسترس ساكنين آن منطقه گذارده نشده باشد بابت هر يك از آنها كه تأمين نشده 25 % از عوراض مقرر كسر مي گردد ولي زمين هاي باير واقع در آن مناطق مشمول اين بخشودگي نخواهند شد.

تبصره  :3مالكين و متصرفين املاك مكلفند در مميزي اراضي و ساختمانها و مستحدثات با مأمورين مميزي همكاري كنند و هرگاه از انجام اين تكليف خودداري كنند مأمورين مميزي در مورد اراضي باير يا بدون حصار با تشخيص علي الرأس و در مورد ساختمانها و باغات و اراضي محصور با اعلام كتبي قبلي و با حضور نماينده دادستان وارد ملك شده اوراق مميزي را تنظيم خواهند نمود.

تبصره  :4 ضوابط مذكور در اين ماده براي تقويم زمين و يا ساختمان بايد ساده و مشخص و روشن باشد.

 

 

 

تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال 1397 شهرداري فيروزكوه

 

 

 

 

فصل هفدهم :        عوارض تأمين هزينه هاي عمومي وشهري :

به کلیه اراضی،املاک و بناهای واقع در محدوده شهر، عوارضی معادل یک ونيم درصد قیمت منطقه ای زمین و ساختمان محاسبه و اخذ خواهد شد.

فصل هجدهم     عوارض برفقضاي اشغال شده توسط تأسيسات شهري:

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که با شرکت مخابرات ایران عقد قرارداد نصب دکل مخابراتي و بي سيم و غيره تنظیم می نمایند می بایست نسبت به پرداخت عوارض به حساب شهرداری هر محل اقدام نمایند.         طبق فرول      s×10p

فصل نوزدهم:    بهاي خدمات حق آسفالت و لكه گيري و ترميم حفاري :

بر اساس ماده 103 قانون شهرداری ها کلیه ی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن،برق وآب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فردی رعایت نقشه جامع شهر سازی را بنمایند.این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام کننده مکلف است هر گونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمانها،معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول در آورد در اینصورت شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حالت اول در آورده.و هزینه ترمیم شده را با 30% اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.

 نحوه محاسبه عوارض حفاری جهت صدورمجوز

                 شرح آیتم واحد قیمت (ریال)
حفاری آسفالت پیاده رو متر مربع 840.000ریال
حفاری آسفالت سواره رو متر مربع 2.000.000  ریال
حفاری آسفالت خیابان 45 متری متر مربع 2.400.000 ریال
حفاری مسیر خاکی واقع درپیاده رووسواره رو اعم ازبادست وماشین متر مربع 468.000 ریال
 حفاری پیاده رو با کف فرش موزائیک بتنی وسنگ فرش و…. متر مربع 2.400.000 ریال
هزینه جدول گذاری متر طول 2.300.000ریال
مدت حفاری تا سه روز تا هفت روز تا ده  روز تا پانزده  روز تا یک  ماه
ضریب 1 1/1 1/2 1/3 1/5

محاسبات فوق  الذكربراي اشخاص حقوقی معتبربوده وبرای اشخاص حقیقی30% کمترمحاسبه مي گردد.

 

 

تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال 1397 شهرداري فيروزكوه

 

 

 

فصل بيستم:     

آيين نامه تقسيط عوارض :

ماده :1 اين آيين نامه در راستاي ماده 32 اصلاحي آيين نامه شهرداريها به منظور ايجاد رويه واحد در تقسيط عوارض و مطالبات شهرداري و كمك وتشويق متقاضيان صدور پروانه ساختماني در پرداخت عوارض و همچنين احقاق حقوق شهرداري در اجراي تقسيط بدهي ها تنظيم مي گردد.

ماده:2 كليه عوارض و بهاء خدمات به استثناء مورادي كه قابل تقسيط نمي باشند، مشمول مقررات اين آيين نامه مي باشد.

ساير ادارات و سازمانهاي ديگر (ارگانهای غير مرتبط به شهرداري)

 تبصره :2 عوارض مورد مطالبه شهرداري از ادارات، سازمانهاي دولتي، نهادهاي عمومي، انقلاب اسلامي و نيروهاي نظامي و انتظامي و ساير ادارات و سازمانهاي ديگر (ارگانهای غير مرتبط به شهرداري) كه به نحوي از بودجه دولتي سهم دارند قابل تقسيط نمي باشد

ماده :3 اصل بر پرداخت نقدي كليه عوارض و مطالبات شهرداري است .

ماده :4 در صورتي كه متقاضيان صدور پروانه ساختماني و يا پرداخت كنندگان  عوارض به  شهرداري توانايي پرداخت بدهي خود را بصورت يكجا   (نقدي)نداشته باشند مي توانند بدهي خود را به شرح ذيل بصورت تقسيط پرداخت نمايند.

ماده :5 عوارض و مطالبات شهرداري به صورت زيرباتشخيص شهردار قابل تقسيط مي باشد.

الف:  عوارض تا 50 ميليون ريال40 % نقد مابقي6قسط.

ب:  عوارض تا يكصد ميليون ريال40% نقد و مابقي12قسط .

ج:  عوارض مازاد يكصد ميليون ريال 30% نقد و مابقي20قسط.

تبصره:بمنظور مساعدت وحمايت از موديان كم درآمد يا كم بضاعت وتشويق كليه موديان وبدهكاران درپرداخت عوارض وبدهي به شهرداري جهت توسعه درامرساخت وسازقانوني واجراي طرحهاي عمراني توسط شهرداري درشهراعمال تقسيط و ميزان پرداختهاي نقدي با نظرشهردار وبا درنظرگرفتن توان مالي مودي قابل افزايش ياتعديل ميباشد.

ماده :6 در صورتيكه متقاضي تقاضاي پرداخت به صورت تقسيط را داشته باشد با تكميل قراردادتعهد پرداخت كه در هنگام تقسيط با شهرداري منعقد مي نمايد متعهد به پرداخت مانده بدهي خواهد بود.

ماده :7 متقاضيان در هنگام تقسيط بدهي خود مي بايست مدارك ذيل را تحويل نمايند.

 به تعداد اقساط، چك به عهده بانكهاي معتبر  توسط متقاضي تقسيط به شهرداري ارائه گردد.

تبصره : تعداد چكهاي اقساط بلند مدت را ميتوان تا هر 3 ماه يك فقره چك دريافت كرد.و در ضمن اين موضوع اخذ چك با نظر شهردار و با درنظر گرفتن توان مالي مودي قابل افزايش و يا تعديل ميباشد .

 

جعفر پرج                                                                                 زمان ایلکا

شهردار فيروزكوه                                                           رئيس شوراي اسلامي شهر                                    مهر وامضاء استاندار

تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال 1397 شهرداري فيروزكوه

 

 

 

ماده :8 در زمان نقل و انتقال وصدور گواهي پايانكار ، كليه چكهاي تقسيطي، وصول شده و جواب استعلام نقل و انتقال هم منوط به پرداخت نقدي كليه بدهي است.

ماده :9 شهرداري موظف است ازثبت استعلام و پاسخ مثبت به استعلام دفاتراسنادرسمي يا ساير مراجع  مبني برنقل وانتقال متقاضياني كه به هر صورت چكهاي آنها در موعد مقرر وصول نشده است خودداري نمايد.

ماده :10 در صورت عدم وصول چكهاي تقسيطي در سر رسيدهاي مقرر  خسارت تاخير تادیه بصورت ماهانه نيم درصدتعلق مي گيرد كه شهرداري مي بايست طبق قراردادتعهد پرداخت موضوع ماده 6 كه در هنگام تقسيط تكميل و به امضاء متقاضي مي رساند اخذ نمايد.

فصل بيست ويكم:     

بهاي خدمات ناشي از انصراف از دريافت پروانه ساختماني :

در موارديكه قبل از شروع عمليات ساختمان و در مهلت اعتبار پروانه، مالك يا مالكين مربوطه از احداث ساختمان منصرف گرديده باشنداسترداد  عوارض صدور به مالك يا مالكين مربوطه بلامانع است. در اينگونه موارد پس از بررسيهاي لازم و احراز امر، اصل پروانه صادره باطل و ضبط گرديده و مراتب بطلان آن به كليه دوايري كه قبلاً رونوشت پروانه را دريافت داشته اند اعلام مي گردد. ( قبل از صدور پروانه ساخت 5% اخذ گردد بعد از صدور پروانه ساخت و درزمان اعتبار پروانه 10%)(عوارض تفكيك ، نوسازی یا سطح شهر، آموزش و پرورش وآماده سازي وحق النظاره مهندسي قابل استرداد نيست)

نحوه استرداد اضافه پرداختي موديان :جهت استرداد اضافه پرداختی موديان احتياج به نسخ فيش مخصوص مودي و صاحب حساب و گزارش توجيهي مسول ذيربط،نحوه  و چگونگي استرداد با تائيد شهردار مي باشد.

1) در صورت رفع تخلف قبل از مختومه شدن پرونده ماده صد بعد از صدور لغو جريمه توسط كميسيون ماده صد ،عوارض و جريمه پرداخت شده تا يكسال از زمان واريزي قابل استرداد مي باشد.

2) توقف احداث بنا بر اثر حوادث غير مترقبه(ناشي از زلزله، طوفان، آتش سوزي، ورشكستگي، بيماري صعب العلاج، يا فوت مالك) كه موجب انصراف مالك از ادامه احداث ساختمان شود چنانچه به تاييد مراجع ذيصلاح برسد كارمزد كسر نخواهد شد.

3) درصورت اشتباه در محاسبه عوارض، وصول ارقام اضافي از سوي شهرداري قابل استرداد مي باشد.

 

فصل بيست و دوم

    نحوه وصول مطالبات شهرداري از موديان :

در راستاي سياستهاي تشويقي شهرداري و شوراي اسلامي شهر ورفع مشكل شهروندان در پرداخت بدهي خود و همچنين مشكل تامين درآمد و تحقق بودجه سالانه خود موافقت گرديد چنانچه مودي فاقد توان مالي ونقدينگي باشد

درصورت رضايت مودي ،شهرداري مي تواند با قيمت گذاري وارزيابي املاك (واحدهاي مسكوني– تجاري و ساير اموال منقول وغير منقول )توسط كارشناس رسمي دادگستري نسبت به انجام معامله (تهاتر) ميزان بدهي مودي اقدام نمايد . و تنظيم صلحنامه فيما بين اقدام ونيازي به اخذ مجوز از شوراي اسلامي شهر  نمي باشد

تبصره 1:چنانچه ارزيابي وقيمت املاك مورد نياز بيش تر از رقم بدهي مودي نامبرده از شهرداري گردد مودي هيچگونه ادعائي نسبت به الباقي طلب خود از شهرداري را نخواهد داشت  .

 

جعفر پرج                                                                                 زمان ایلکا

شهردار فيروزكوه                                                           رئيس شوراي اسلامي شهر                                    مهر وامضاء استاندار

 

تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال 1397 شهرداري فيروزكوه

 

 

 

 

تبصره 2: اگر چنانچه ميزان بدهي مودي بيشتر از قيمت املاك مورد نظرمعامله( تهاتر) باشد مودي بايد ما بقي مبلغ بدهي خود را نقدا پرداخت نمايد .

تبصره 3: انجام تهاتر و صلح نامه تنظيمي فيما بين  شهرداري و مودي نياز به اخذ مجوز و مصوبه از شوراي اسلامي شهر نبوده وصرفا” شهرداري  مكلف است هر6 ماه يكبار ليست كاملي از املاك معامله( تهاتر) شده را به شوراي شهر ارسال نمايد.

فصل بيست و سوم:     بهاي خدمات بهره برداري از معبر شهري :

به منظور تامين قسمتي از هزينه هاي تملك و اجرا و نگهداري خيابان هاي جديد الاحداث كه مورد استفاده و بهره برداري شركت هاي آب و فاضلاب برق، گاز، و مخابرات و ساير شركتهاي خصوصي در راستاي احداث و تكميل و توسعه شبكه هاي نيروي رساني و ساير قرار مي گيرد عوارض حق بهره برداري به صورت سالانه به شرح رابطه ذيل محاسبه و از آن ها اخذ خواهد شد.                               L×50%×W ×P = عوارض هرساله استفاده از اراضي و معابر      

منظور از (W) عرض و (L) طول عبارت از عرض و طول بهره برداري از خيابان ها جهت توسعه و ترميم شبكه هاي تاسيساتي

تبصره 1: در صورتيكه دستگاههاي اجرايي و شركتهاي خصوصي فوق الذكر از نظر فني حرفه اي براي تاسيسات خود منظور و مشخص

نمايند در محاسبه عوارض، عرض حريم به عنوان (W) محاسبه و لحاظ خواهد شد و چنانچه به هر دليلي در هنگام صدور مجوز از سوي

شهردار درخواست جريمه نگردد و بعداً رعايت حريم به شهرداري ابلاغ شود عرض حريم با ارزش روز محاسبه و عوارض آن اخذ خواهد شد.مسير انتقال واحداث هيچگونه حق مالكيتي براي شركتهاي مذكور ايجاد نمي كند .

تبصره 2: اين عوارض سالانه بوده و هزينه حفاري مجزا از اين موضوع مي باشد.

تبصره 3: شركتهاي كه مشمول پرداخت اين عوارض مي گردند مي بايست عوارض متعلقه را در مقاطع زماني به سه ماهه پرداخت نمايند.

تبصره 4: شهرداري موظف است تا پايان سال با تشكيل كميته اي با حضور نمايندگان شركتهاي ذيربط و ساير دستگاههاي مرتبط نسبت به تعيين طول معابر و متراژ سهم هريك از آنها اقدام نمايد.

فصل بيست و چهارم:     عوارض حصار كشي وديواركشي براي املاك فاقد مستحدثات :

عوارض ديواركشي: در هنگام صدور مجوز احداث ديوار براي اراضي با كاربري هاي مختلف، شهرداري مي بايست از روش زير نسبت به محاسبه عوارض متعلقه اقدام نمايد.                                                                 عوارض ديواركشي = P×h×L×K

در فرمول مذكور K= ضريب املاك با كاربريهاي مختلف                           L= طول ديوار كشي

 H= ارتفاع ديوار با هرنوع مصالح به جز فنس و سيم خاردار                      P = قيمت منطقه بندي زمين مورد نظر

ضريب K براي اراضي با كاربري مسكوني ، تجاري ، صنعتي و مشاغل مزاحم شهري  واداري (2) و براي ساير كاربريها ضريب (1) و براي حريم شهر  وحوزه استحفاضي (1) اعمال مي شود .

تبصره 1: عوارض ديوار كشي صرفاً به آن قسمت از عرصه كه نياز به احداث ديوار دارد تعلق مي گيرد.

تبصره2: صدور مجوز ديواركشي و اخذ عوارض مربوطه صرفاً در مواردي كه با ضوابط شهرسازي مغايرت ندا شته باشد و يا كميسيونهاي مقرر در قانون با مورد فوق موافقت نموده باشند امكان پذير است.

 

جعفر پرج                                                                                 زمان ایلکا

شهردار فيروزكوه                                                           رئيس شوراي اسلامي شهر                                    مهر وامضاء استاندار

فصل بيست و پنجم:

 دکه ها :

جهت واگذاري امتياز نصب دكه مطبوعاتي براي يكبار از فرمول زيراستفاده مي شود.

تبصره 1: ابعاد كيوسك (دكه) مي بايست بشرح ذيل باشد.       (قيمت منطقه بندي × متراژ دكه × عرض گذر)

طول حداكثر 4 متر         عرض حداكثر 2 متر               ارتفاع 5/2 متر

تبصره 2: بدنه كيوسك (دكه) مي بايست از نوع فايبر گلاس يا بصورت شيشه اي يا طرحي كه به تائيد واحد فني و عمران و زيبا سازي شهرداري براساس مبلمان شهري باشد.

تبصره 3:اجاره ماهيانه:  مبلغ اجاره بانظر كارشناس رسمي دادگستري تعيين وباتنظيم قرارداداجاره في مابين شهرداري ومتقاضي قابل وصول مي باشد.

فصل بيست وششم:    

بهاي ارائه خدمات ايمني و آتش نشاني:

1-به منظور افزايش امكانات ايمني و سيستم آتش نشاني و به لحاظ ايجاد ايمني لازم براي ساختمانها در موقع صدور پروانه براي يك بار عوارض آتش نشاني از مالك به مأخذ پنج درصد از كل عوارض صدور پروانه دريافت و فقط به مصرف گسترش و توسعه ايستگاههاي آتش نشاني و امكانات آن مي شود .درمواردي كه پرونده ساختماني دركميسيون ماده صدمطرح ميگردد جريمه ماده صدماخذ محاسبه قرار نميگيرد.

2-عوارض كارشناسي وبازديد كارشناس آتش نشاني به نسبت مترا‍‍‍‍‍ژساختمان طبق فرمول ذيل محاسبه مي گردد.

S-متراز اعياني    P-قيمت منطقه اي عرصه  K-ضريب مسكوني يك درصد  ،تجاري واداري و صنعتي  سه درصد  K× P×S

تبصره:درصورت بازديد وعمليات وآموزش آتش نشاني باتوجه به نظر كارشناس آتش نشاني عمل ميگردد.

فصل بيست هفتم:

   نحوه صدور پروانه ساختماني المثني:

صدور پروانه ساختماني المثني فقط با تائيد مراجع ذيصلاح از جمله نيروي انتظامي در موقع مفقودي، سرقت، آتش سوزي، و سايرحوادث غير مترقبه بعد از محرز شدن وقوع حادثه با اخذ كارمزدي معادل 10.000 ريال براي هر مترمربع پروانه صادره مقدور خواهد شد.

 

جعفر پرج                                                                                 زمان ایلکا

شهردار فيروزكوه                                                           رئيس شوراي اسلامي شهر                                    مهر وامضاء استاندار

تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال 1397 شهرداري فيروزكوه

 

 

 

 

فصل بيست هشتم:

بهاي ارائه خدمات حفظ و ايجاد فضاي سبز مسكوني و تجاري و اداري و صنعتي:

  الف :عوارض حذف فضاي سبز در  واحدهاي  مسكوني و تجاري واداري وصنعتي:

مالكين احداث بناي مسكوني و تجاري واداري مكلف به اختصاص 10 % عرصه به فضاي سبز وهمچنين كارخانجات و كارگاههاي صنعتي 25% مي باشند در صورتي كه مالك بعد از احداث بنا عرصه مورد نظر را به فضاي سبز اجرا و تبديل ننمايد براي يكبار به شرح فرمول مشمول پرداخت  عوارض  مي باشد.

:Aمبلغ قابل وصول مي باشد         A=%25 S(M+N+3P)                        A=%10S(M+N+2P)                         M : عدد ثابت هزينه اجراي فضاي سبز در يك مترمربع براي كليه شهرهاي استان تهران 80000 ريال در نظر گرفته شده است.

N : عدد ثابت نگهداري در2 سال يك متر فضاي سبز كه براي كليه شهرهاي استان تهران 80000 ريال در نظر گرفته شده است.

S : مساحت عرصه كل پلاك مي باشدP          : عدد متغيير كه همان ارزش منطقه اي آن محل مي باشد.

ب: عوارض ايجاد فضاي سبزواحدهاي  مسكوني و تجاري واداري وصنعتي:

به منظور حفظ وتامين فضاي سبز شهري در هنگام صدور پروانه ساختماني براي اراضي با كاربري هاي مختلف اعم از مسكوني تجاري صنعتي اداري وساير براي وصول عوارض از مالكين يا متقاضيان صدور پروانه به شرح ذيل اخذ مي شود

الف): نرخ پيشنهادي براي اراضي با كاربري مسكوني (بر اساس طرح مصوب توسعه شهري )        H =%25 ×(A:B) ×D×F  

ب): نرخ پيشنهادي براي اراضي با كاربري تجاري واداري وصنعتي مطابق فرمول مقابل .         H =%25 ×(A:B) ×D×F

:Aمتراژكل بناي صادره (بناي مفيد وغيرمفيد)    : B  عدد  ثابت 8 متر مربع عنوان متوسط سرانه مسكوني براي شهرهاي استان تهران  .

D: سرانه پيش بيني شده فضاي سبز در طرح مصوب توسعه شهر براي شهر فيروزكوه) مسكوني8 وتجاري واداري 14)مي باشد.

F : حداقل هزينه ايجاد يك متر مربع فضاي سبز در شهرها 80/000  ريال در نظر گرفته شود .

H : مبلغي است كه متقاضي بابت توسعه فضاي سبز در هنگام دريافت پروانه ساختماني وعوارض متعلق به ماده صدمي بايست محاسبه واخذگردد.

فصل بيست نهم: 

   عوارض سيما ومنظر شهري:

1-براي محاسبه عوارض ساليانه تابلوهاي تبليغاتي نصب بر روي اماكن تجاري، اداري، صنعتي و صنفي از فرمول ذيل استفاده  مي شود                                                  .20%×قيمت منطقه بندي محل نصب × مساحت تابلو = عوارض تابلو

2: براي تابلوهايي كه نياز به پايه و نصب آن در معابر شهري دارد در هنگام محاسبه از فرمول ذيل استفاده مي شود.

12×2/5 ماه× قيمت منطقه اي محل نصب× (ارتفاع پايه + مساحت تابلو)

تابلوهاوبنرهايي كه درميادين امام علي وحاشيه سمت راست آن ،امام خميني ومعلم دوبرابرفرمول ومسير هاي اصلي خيابان پاسداران و45متري يك ونيم برابر فرمول فوق محاسبه مي گردد.

تبصره 2: براي تبليغاتي كه بر روي ديوارهاي مشرف به معابر و خيابانهاي سطح شهر نوشته مي شوند مساحت ديوار نوشته شده به عنوان مساحت تابلو لحاظ گرديده و مطابق فرمول فوق عمل مي شود.

 

جعفر پرج                                                                                 زمان ایلکا

شهردار فيروزكوه                                                           رئيس شوراي اسلامي شهر                                    مهر وامضاء استاندار

 

تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال 1397 شهرداري فيروزكوه

 

فصل سی ام:

    بهاي خدمات انبارها و سردخانه ها:

براي محاسبه عوارض انبارها و سردخانه ها با توجه به تنوع مساحت فضاي انبارها و سرد خانه ها و نوع استفاده از انها براي گروه هاي شغلي مختلف از جمله صنعتي، كشاورزي، بازرگاني، تجاري و غيره … از فرمول زير استفاده مي شود.                           A=H+(S*P*K)              A : عوارض ماهيانه                                    H : قيمت پايه صنف انبار يا سردخانه مندرج در جدول تعرفه عوارض صنفي

P : قيمت منطقه اي                                 S : مساحت بناي انبار يا سرخانه

K : ضريب شغلي كه براي شغل هاي مختلف تعيين مي شود.

كشاورزي2 درصد   صنعتي7 درصد    بازرگاني20درصد    تجاري  20درصد

تبصره 1: فضاي مربوط به شوارع فضاي سبز تاسيسات و ساختمانهاي اداري انبارها و سردخانه ها به عنوان فضاي انبار تلقي نمي شود.

 

فصل سی ویکم:

 

بهاي ارائه خدمات به اتباع و مهاجرين خارجي :

بهاي ارائه خدمات به اتباع و مهاجرين خارجي به شرح نامه 8155/ص/96/22 مورخ 8/6/1396 دفتر امور اتباع و مهاجرين خارجه استانداري تهران به شرح ذيل عمل می شود:

الف ) با توجه به اسكان اكثريت مهاجرين در محدوده شهرها و روستاها و استفاده ايشان از كليه خدمات ارائه شده توسط شهرداريها و دهياري ها، لذا مقرر گرديد عوارض ساليانه به شرح ذيل از مهاجرين اخذ شود.

افراد افغانی مجرد 000/500/2

اتباع افغانی خانوارهای 2و3  نفره 000/500/2

اتباع افغانی خانوارهای 4و 5 نفره 000/000/3

اتباع افغانی بیش از 6 نفر 000/000 /4

ب) مهاجرين از طريق دفتر امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري به شهرداريها و دهياري ها هدايت و پس از پرداخت عوارض با اخذ مفاصا حساب و ارائه به دفتر اتباع جهت اقدامات لازم از قبيل تمديد كارت اقامت و … انجام خواهد شد.

تبصره:درصورت صدوربخشنامه تغيير قيمت عوارض اتباع خارجه ازطرف دفتر امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري به شهرداريهامبالغ قابل تغييرميباشد

 

جعفر پرج                                                                                 زمان ایلکا

شهردار فيروزكوه                                                           رئيس شوراي اسلامي شهر                                    مهر وامضاء استاندار

 

 

تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال 1397 شهرداري فيروزكوه

 

 

 

فصل سی ودوم:

عوارض حق امتياز و عوارض بهره برداري خطوط تاكسيراني :

الف :عوارض مربوط به تاكسي هاي درون شهري

1-عوارض صدور كارت تاكسيراني(مالك تاكسي)    000/250 ريال

2-عوارض تمديد كارت كارت تاكسيراني(مالك تاكسي)      000/200 ريال

3- عوارض صدور كارت تاكسيراني(راننده كمكي)                   000/300 ريال

4-عوارض تمديد كارت كارت تاكسيراني(راننده كمكي)     300000 ريال

5- عوارض صدور دفترچه (پروانه) تاكسيراني(مالك تاكسي)      000/000/3  ريال

6- عوارض صدور دفترچه (پروانه) تاكسيراني(راننده كمكي)       000/000/1  ريال

7- عوارض تمديد پروانه تاكسيراني      000/300 ريال

8-عوارض تعويض پروانه تاكسيراني     .000/000/1ريال

9-عوارض نقل وانتقال تاكسي       بالاي 5 سال : 5000.000

زير5 سال :8000.000

10- عوارض تبديل تاكسي هاي فرسوده    000/800  ريال

            ب: عوارض مربوط به تاكسي هاي خطي

1- صدور پروانه تاكسي هاي  خطي  000/800ريال

2- تمديد پروانه تاكسي هاي  خطي 000/500ريال

3- تعويض دفترچه (پروانه) تاكسي هاي خطي 000/300ريال

 

پ : :عوارض متفرقه

1-عوارض مربوط به تشكيل پرونده    000/500 ريال

2-عوارض تعويض خط                       000/500/1 ريال  

عوارض سالانه امتیاز خط :

خط شهرک ولیعصر :000/500/1

خط شهرک کوهسار : (پیام نور سابق و 500 دستگاه) 000/000/1

خط شهرک کوهسار (خیابان اصلی ) 000/000/1

خط شهرک مخابرات:000/800

خط تامین اجتماعی :000/800

خط جاده قدیم :000/800

خط دشت ناصر :000/500

 

   

جعفر پرج                                                                                 زمان ایلکا

شهردار فيروزكوه                                                           رئيس شوراي اسلامي شهر                                    مهر وامضاء استاندار

 

 

تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال 1397شهرداري فيروزكوه

 

 

 

عوارض ساماندهي ناوگان وانت بارها مستند به بند 27 ماده 76 وظايف واختيارات شوراها جهت دريافت عوارض از وانت بارها بصورت يك ساله به شرح اخذ  موافقت مي گردد .

1-وانت بارهاي تا ظرفيت 500 كيلو گرم 800.000 ريال

2-وانت بارهاي تا ظرفيت 750 كيلو گرم 900.000 ريال

3-وانت بارهاي تا ظرفيت 1000 كيلو گرم 000/100/1 ريال

4-وانت بارهاي تا ظرفيت 2000 كيلو گرم 000/200/1 ريال

5-وانت بارهاي تا ظرفيت 3000 كيلو گرم 000/600/1 ريال

تبصره : نظر به مجوز شماره  16139-3/5/96  سازمان حمل و نقل و ترافیک مبنی بر موافقت سازمان  و افتتاح سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری فیروزکوه کلیه عوارضات مربوطه توسط سازمان وصول و به حساب خود سازمان واریز می گردد.

فصل سی وسوم:

اقداماتی که احتیاج به کسب مجوز ندارد:

اقدامات زیر از طرف متقاضیان در محدوده خدماتی آزاد شده احتیاج به مراجعه شهرداری و کسب مجوز ندارد

-1 مرمت پشت بام از قبیل تعویض قیر گونی پوشش آسفالت،نصب موزایک، کاه گل،تعویض یا تعمیر شیروانی

2– تعویض موزایک ساختمان و راه پله                      -3 سفید کاری و نقاشی و نصب کاشی

4– نما سازی اعم از ساختمان ودیوار حیاط               -5 تعمیر یا تعویض سرویس های بهداشتی

-6 محوطه سازی بجز احداث هر نوع بنا  در منازل و مجتمع های مسکونی مشروط بر عدم حذف پارکینگ

-7 تعمیر درب یا پنجره مشروط به عدم تغیر در نظام فنی و معماری و کاربری ساختمانی

فصل سی وچهارم:  

مساعدتها و تشویقات :

1– باتوجه به تبصره ذيل ماده 181قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران كه اشعار ميدارد:

“هرگونه تخفيف ،وبخشودگي حقوق وعوارض شهرداريها توسط دولت وقوانين مصوب منوط به تامين آن ازبودجه عمومي سالانه كشوراست .درغيراينصورت بخشودگي وتخفيف حقوق وعوارض شهرداري ممنوع است ”

                        جعفر پرج                                                                                 زمان ایلکا

شهردار فيروزكوه                                                           رئيس شوراي اسلامي شهر                                    مهر وامضاء استاندار

 

تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال 1397 شهرداري فيروزكوه

 

 

تبصره :1 دراجراي ماده 6 قانون جامع خدمت رساني به ايثارگران،خانواده معظم شهدا افراد درجه يك شهيد يعني فرزند –پدر – مادر –همسر (به شرط اينكه ازدواج نكرده باشد )،آزادگان و جانبازان از 25% به بالا در صورت ارایه مدرک معتبر از سازمان متبوع برای یک بار از صدور پروانه مسكوني شامل زیربنا، زير بناي احداث اعياني وغیره تا 120 متر مربع بنای مفید با مشاعات مربوطه (پیلوت و خرپشته) و در مجتمع های مسکونی سهم هر فرد تا 120 مترمربع و تا20مترتجاري و همچنین افراد تحت پوشش کمیته امداد  و بهزیستی وزنان سرپرست خانوارنيزدر صورت ارایه مدرک معتبر از سازمان متبوع برای یک بار از صدور پروانه مسكوني شامل زیربنا، زير بناي احداث اعياني وغیره تا 120 متر مربع بنای مفید با مشاعات مربوطه (پیلوت و خرپشته) و در مجتمع های مسکونی سهم هر فرد تا 120 متر مربع ملاک اقدام خواهد بود.

 

درصورت تامين اعتبار از سوي  سازمان ارائه كننده مدرك معتبربه  مبلغ متراژفوق مساعدت مي شود واگر سازمان ارائه كننده مدرك معتبر مبلغ مساعدت را تامين ننمايد مالك بدهكار محسوب مي گرددباتوجه به دستورالعمل شماره 92/4/5396مورخ 921016 استانداري محترم (ماده181قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران).

تبصره :2 مراکز آموزشی دولتي ، ورزشی دولتي ،موزه،کتابخانه های عمومی براي پرداخت عوارض از احداث بنا معاف نميباشند بلكه

جهت احداث مراكز مذكور از حداقل ضرايب تعرفه استفاده مي شود.

استاندار

2 -تشويق متقاضيان در پرداخت عوارض (حق خوش حسابي)

تبصره 1:به منظور تشويق شهروندان جهت مراجعه به موقع و تسريع در پرداخت نقدي وهمچنين وصول مطالبات سنوات گذشته شهرداري به شهرداري اجازه داده می شود (كليه عوارض شهرداري بغيرازجريمه ماده صد)در صورت پرداخت نقدي بشرح ذيل محاسبه نمايد:

 • عوارض محاسبه شده تامبلغ 10000000ريال اعمال تخفيف تاسقف 10%.
 • عوارض محاسبه شده ازمبلغ 10000000ريال تا 100000000ريال اعمال تخفيف تاسقف 15%.
 • عوارض محاسبه شده بالغ برمبلغ 100000000ريال اعمال تخفيف تاسقف 20%.

 

 

جعفر پرج                                                                                 زمان ایلکا

شهردار فيروزكوه                                                           رئيس شوراي اسلامي شهر                                                 مهر وامضاء

 

 

تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال 1397 شهرداري فيروزكوه

 

 

 

 • بند1 تبصره 1: در موارد خاص و مناسبت هايي چون هفته معلم و روز كارگر از 12 ارديبهشت لغايت 19 ارديبهشت ،هفته دولت ، هفته دفاع مقدس، هفته بسيج ،دهه فجر و … تخفيفات تا سقف 25% اعمال گردد.
 • بند2 تبصره 1: چنانچه قيمت منطقه اي در سال 96 با ارزيابي قيمت جديد املاك توسط دارايي تهيه و به شهرداري جهت اجراء ابلاغ گردد چنانچه استفاده از قيمت ابلاغي دارايي افزايش غيرمعقول و غير منطقي (بيش از 30%) نسبت به تعرفه سال95 داشته باشد در راستاي حمايت و تشويق شهروندان تخفيفات به شرح ذيل توسط شهرداري اعمال خواهد شد.
 • عوارض محاسبه شده تامبلغ 10000000ريال اعمال تخفيف تاسقف 20%.
 • عوارض محاسبه شده ازمبلغ 10000000ريال تا 100000000ريال اعمال تخفيف تاسقف 25%.
 • عوارض محاسبه شده بالغ برمبلغ 100000000ريال اعمال تخفيف تاسقف 30%.

تبصره 2:براي كاركنان شاغل در شهرداري كه بيش از 24 ماه بصورت رسمي-پيماني –قراردادي مشغول به خدمت مي باشند تا زير بناي 100 متر مربع پروانه وتراكم مسكوني ويا درصورت استفاده به اشكال ديگرمربوط به امور ساختماني تامبلغ ده ميليون ريال  براي يكبار در طول خدمت عوارض احداث بنا از محل ماده 17 مساعدت مي گردد ودرضمن درصورت مراجعه پرسنل ذكرشده بابت اموري بغير از موارد فوق نيز شهردار ميتواند تا سي درصد تخفيف اعمال نمايد.ضمناتسهيلات فوق مشمول افراد شاغل در شركتهاي طرف قرارداد شهرداري نخواهد بود .

تبصره :3 تجدید بنای ساختمانهای مجاز تخریب شده و یا در حال تخریب ناشی از حوادث غیر مترقبه مثل زلزله،حریق،رانش زمین،بمب باران،سیل،و غیره به اندازه اعیانی موجود مشمول عوارض نمی گردد. در خصوص حریق معافیت در صورت غیر عمدی بودن با نظر مراجع زیر صلاح لحاظ می شود.

تبصره :4 به منظور تشویق احداث پارکینگ سازندگان پارکینگهای عمومی،طبقاتی در کاربری مربوطه با رعایت سایر ضوابط شهر سازی مشمول عوارض احداث بنا نمی گردد.

تبصره :5به منظور تعيين تكليف چكهاي اخذ شده از موديان توسط شهرداري در طول سنوات گذشته وجلوگيري از پرداخت هزينه هاي ناشي از طرح شكايت بر عليه موديان وصاحبان چكها به مراجع ذيربط  به شهرداري اجازه داده ميشود با دعوت وفراخوان در سطح شهر نسبت به اعمال تخفيف تا سقف25% به مبلغ هر چك اقدام ومابقي را وصول نمايد .

اعمال تخفيف صرفا” مربوط به عوارض ميباشد و مبلغ راي ماده صد را شامل نميگردد. -1

تخفيف مذكور به چكهاي تعلق ميگيرد كه تاريخ سررسيد چكها تاپايان سال 92 باشد.-2

3-چنانچه مودي ازاين امتياز استفاده ننموده واقدام به پرداخت نكرده است شهرداري اصل مبلغ چك وكليه خسارات قانوني ازجمله تاخيرتاديه وهزينه هاي دادرسي رانيز وصول خواهد نمود.

 

 

جعفر پرج                                                                                 زمان ایلکا

شهردار فيروزكوه                                                           رئيس شوراي اسلامي شهر                                    مهر وامضاء استاندار

 

تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال 1397 شهرداري فيروزكوه

 

 

فصل سی وپنجم:   

عوارض کسب و پیشه: در محاسبه عوارض صنفی فرمول ذیل اعمال می گردد

(   A=H+  (s×p×k) )

100

 ارزش منطقه اعیانی  برابر دفترچه دارایی=P      مساحت واحد صنفی=S     جمع عوارض=A              

قیمت پایه صنف برابر دفترچه اصناف=H          ضریب گروه شغلی=K

توضیح :1-عوارض حق افتتاح محل کسب 3برابرعوارض سالیانه شغل مورد نظرمیباشد .

2-عوارض حق افتتاح انباری واحد کسب 5/1برابر عوارض سالیانه شغل مورد نظرمیباشد .

گروه یک (خواربار – خشکبار – تره بار – لبنیات و نظایر آن)= 1

گروه دو (انواع اغذیه – رستوران ها – قنادی ها – نانوایی ها و نظایر)= 1

گروه سه (فروشندگان لوازم خانگی و صنعتی و نظایر آن)= 1

گروه چهار (فروشندگان لوازم تحریر – آرایشی،بهداشتی و نظایر آن)= 1

گروه پنج (فروشندگان پوشاک –خياطان و قماش کیف و کفش و نظایر آن)= 1

گروه شش (خدمات عمومی – پزشکی و نظایر)= 1/5 صنف مشاورین املاک= 2/5

گروه هفت (خدمات اتومبیل وبنگاه اتومبيل و نظایر آن)= 1

گروه هشت (تعمیر کاران لوازم برقی – الکتریکی – صوت و تصویر و نظایر آن)= 1

گروه نه (فروشندگان قطعات اتومبیل و موتورسیکلت و نظایر آن)= 1

گروه ده (دروگران – سازندگان مبل،صندلی – صنایع فلزی و نظایر)= 0/5

گروه یازده (مصالح ساختمانی و ابزار آلات و نظایر آن)= 0/5

گروه دوازده (فروشندگان طلا و جواهر و ساعت)=          2/5

گروه سیزده (جایگاههای فروش مواد نفتی و نظایر آن)= 1

تبصره (1) : مدارک اثبات تجاری بودن ملک قبل از تأسیس شهرداری شامل حداقل دو مورد از : پروانه کسب از اتحادیه ، قبوض آب، برق، گاز، برگ پرداخت مالیات سالیانه، پروانه تجاری مبنی بر تجاری بودن آن از مراجع ذیصلاح است که در این صورت وضعیت موجود تلقی شده و مشمول پرداخت هیچ عوارض و یا جریمه ای نخواهد شد و بعد از تأسیس شهرداری وجود هر یک از این مدارک صرفاً سال وقوع تخلف را برای محاسبه جریمه و همچنین عوارض سالهای قبل مشخص خواهد نمود و در خصوص افرادی که نسبت به پرداخت عوارض سالیانه کسب در سالهای قبل اقدام نموده اند به استناد تبصره 3 ماده 27 قانون نظام صنفی کشور ؛ برگ پرداخت عوارض موجب احراز حقوق صنفی نخواهد بود.

تبصره( 2):براي اصنافي كه بيشتر از شش ماه فعاليت داشته اند در صورت جابجايي 5/1 برابر ودر صورت تغيير صنف 2 برابر عوارض ساليانه از متقاضي دريافت شود.

 

جعفر پرج                                                                                 زمان ایلکا

شهردار فيروزكوه                                                           رئيس شوراي اسلامي شهر                                    مهر وامضاء استاندار

تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال 1397 شهرداري فيروزكوه

 

فصل سی وششم:

درآمد حاصل از فروش گل وگياه :

عوارض فوق بااعلام مبالغ تعيين شده از طرف مسئول واحد فضاي سبز اخذ خواهد شد.

فصل سی وهفتم:حق بازديد وكارشناسي :

كارشناسان شهرداري به منظور بررسي موارد : صدور پروانه ساختمان گواهي عدم خلاف گواهي اتمام ساختمان پاسخ استعلامهاي بانكي ادارات ارگانها و امثالهم در داخل محدوده قانوني و حريم استحفاظي در شهر در هر بار بازديد به شرح ذيل از متقاضيان اخذمي گردد.

1درخواست بازديدومحاسبه (صدور پروانه براي هرواحد   ، مفاصا حساب ، تفكيك ، استعلام كاربري و..) بر روي عرصه املاك مبلغ 50000 ريال .

-2درخواست بازديدومحاسبه (صدور عدم خلاف ، پايانكار ، استعلام آب و برق و گاز و…) بر روي عرصه و اعيان 100000 ريال.

-3درخواست بازديد و رسيدگي به كارگاهها و كارخانجات داير بابيش از 2000 مترمربع عرصه مبلغ 200000 ريال.

 4-درخواست بازديد ومحاسبه ادارات دولتي وغيردولتي وبانكها وپاسخ به هرگونه استعلامشان مبلغ 200000ريال .

  تبصره1 : در خصوص آن دسته از املاك كه با گزارش واحد كنترل ونظارت شهرداري و ساير دستگاههاي اجراييي بدون مراجعه مالك يا ذينفع منجر به بازديد فني مي شود عوارض متناسب با مبالغ فوق به عنوان بدهي در پرونده درج مي گردد تا نسبت به وصول آن اقدام لازم بعمل آيد.و هر بار بازديد كارشناسي اخذ گردد .

تبصره2 :در خصوص بازديد ميداني از املاك خارج از حريم جهت پاسخ استعلام مبلغ 300.000 ريال اخذ گردد و در صورت تأييد با فروش نقشه مبلغ 700.000 ريال اخذ گردد با نظر واحد شهرسازي .

فصل سی وهشتم: بهاي خدمات غسالخانه و گورستان :

عوارض فوق جهت شستشوي اموات حفر قبر-حمل جنازه توسط آمبولانس شهرداري درسطح شهروهمچنين كفن ودفن اموات بلاصاحب توسط شهرداري انجام مي گيرد.

عوارض خريد قبروتدفين      1500000  ريال

درضمن هزينه حمل اموات خارج ازسطح شهرفيروزكوه هر كيلومتربمبلغ   10000  ريال محاسبه واخذ مي گردد مطابق گزارش واحد خدمات شهري شهرداري .

فصل سي و نهم:     سهم آموزش وپرورش:

طبق بند 3ماده 13قانون تشكيل شوراهاي آموزش وپرورش دراستانها وشهرستانها ومناطق كشور مصوب 26دي 1372تاپنج درصد عوارض محاسبه  پروانه هاي ساختماني راكه در زمان صدورپروانه شهرداريها دريافت مي كنندرابه حساب آموزش وپرورش واريز مينمايند..

ماده 10-باتوجه به ماده (10)قانون شهرداريها موظفند جهت وصول عوارض بند (3)ماده (13)وماده(16)قانون آئين نامه هاي اجرايي را پيش بيني نمايند تاوجوه مربوط از سوي واريز كنندگان بافيشهاي مستقل بعنوان عوارض آموزش وپرورش بحساب خزانه واريز گردد.

 

جعفر پرج                                                                                 زمان ایلکا

شهردار فيروزكوه                                                           رئيس شوراي اسلامي شهر                                    مهر وامضاء استاندار

تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال 1397 شهرداري فيروزكوه

 

 

 

فصل چهلم:      

بهاي خدمات آماده سازي :

منظور از

نحوه محاسبه عوارض آماده سازي به شرح ذيل مي باشدوبراي يكباردرزمان صدورپروانه ياپايانكار قابل وصول است . 

 قيمت منطقه اي عرصه=p  

بر زمين = m

                A =M×a/2 ×p×3                                                                                       عرض گذر (آكس جاده) =a

عوارض آماده سازي  =  A

تبصره : عوارض آماده سازي صرفا” از املاكي وصول مي شود كه داراي پايان كار نمي باشند.

فصل چهل و يكم:

 

عوارض ساخت استخرهاي خصوصي:

اخذ عوارض استخرهاي اختصاصي درمنازل ومجتمع هاي مسكوني درهنگام صدور پروانه ساختمان وپايانكار وهمچنين بازديدهاي دوره اي سالانه براي يكبار اقدام ميشود.جدول محاسبه عوارض استخرهاي اختصاصي درمنازل ومجتمع هاي مسكوني

رديف        مشخصات استخرها حجم استخر عوارض هرمترمكعب
1 روبازدرفاصله مناسب ازبناي مسكوني

روباز درفاصله مناسب ازبنامسكوني

تا30مترمكعب

بيش از30مترمكعب

4000000ريال

6000000ريال

2 درفضاي بسته وبا رعايت كليه مقررات ايمني ساختمان مسكوني

درفضاي بسته با رعايت كليه مقررات ايمي ساختمان مسكوني

تا 30متر مكعب

بيش از 30 متر مكعب

3000000 ريال

5000000 ريال

 

فصل چهل و دوم:

 عوارض حمل وتخليه غيرمجاز نخاله درسطح شهر:

-وانت نيسان بمبلغ 300000ريال بهمراه لودر يا باب كت               -تراكتور بمبلغ  300000  ريال    ”                    “

-كمپرسي تك ده تن بمبلغ  500000  ريال    ”                   ”     -كمپرسي ده چرخ بمبلغ 600000 ريال  “

تبصره : عوارض حمل ونقل و تخليه مجاز كه با هماهنگي شهرداري صورت مي گيرد حسب اعلام مسئول خدمات شهري قابل وصول مي باشد .

 

 

جعفر پرج                                                                                 زمان ایلکا

شهردار فيروزكوه                                                           رئيس شوراي اسلامي شهر                                    مهر وامضاء استاندار

تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال 1397 شهرداري فيروزكوه

:

 

فصل چهل و سوم:

عوارض برفضاي شهري مورد استفاده براي فعاليت هاي فصلي و دائمي كليه واحد هاي توليدي، خدمات واقتصادي :

برپايي نمايشگاه هاي بازرگاني ، تجاري و صنعتي و… در سطوح محلي در محدوده قانوني و حريم شهر به استثنا صنايع دستي و محصولات فرهنگي مشمول عوارض به شرح ذيل مي باشند عوارض برپايي نمايشگاه معادل دو درصد  بهاي قيمت منطقه اي دفترچه داراي محل برگزاري نمايشگاه به صورت ماهيانه خواهد بود.

– عوارض فروش بليط ورودي ، اعم از افراد و خودرو به مأخذ پنج درصد  بهاي بليط تعيين مي شود.

–  در خصوص بازارهاي روز داير در سطح شهر به ازاي 15 مترمربع فضاي اشغال شده جهت صنف 20000 ريال و ورودي خودرو علاوه بر مبلغ فوق 10000 ريال اخذ گردد.

فصل چهل وچهارم:

عوارض نخاله های ساختمانی :

p

کلیه مالکان هنگام دریافت صدور پروانه ساختمانی برای واحد های تجاری، اداری، مسکونی، صنعتی، فرهنگی و ورزشی،بهداشتی و درمانی،توریستی وغیره براساس فرمول ذيل از زمان شروع پروژه ساختمانی تا انتهای اجراء بر اساس مدت مندرج در پروانه عوارض پرداخت نمایند.                                            S×P×K=H

H=عوارض نخاله هاي ساختماني

S=متراژ اعياني    

P =. ارزش قیمت منطقه ای عرصه

K=ضريب عوارض 2درصد ميباشد .

فصل چهل و پنجم:

عوارض حق الثبت :

در اجراي بند ج تبصره 90 قانون بودجه سال 1362 از بابت ثبت اسناد رسمي در دفاتر اسناد رسمي معادل هشت درصد  حق الثبت تعيين مي شود که بايستي بعد از اعلام شهرداري به اداره ثبت اسناد و با ابلاغ آن سازمان به دفاتر اسناد رسمي توسط آن دفاترواز طريق سازمان ثبت وخزانه معين به حساب شهرداري واريز شود.

 

جعفر پرج                                                                                 زمان ایلکا

شهردار فيروزكوه                                                           رئيس شوراي اسلامي شهر                                    مهر وامضاء استاندار

 

تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال 1397 شهرداري فيروزكوه

                                                                                                                                                                   

فصل چهل و ششم :

عوارض پارکبان :

جهت راه اندازی طرح پارکبان درنقاط مختلف شهرعوارض پارك خودروبه شرح ذیل می باشد .

– بابت ورودي تا نيم ساعت بصورت رایگان ازنیم ساعت اول به بعد هر خودرو در محل تعيين شده بمبلغ 1000 ريال وبابت هر ساعت اضافه توقف بمبلغ 3000 ريال تعیین می گردد .

 

فصل چهل و هفتم:

عوارض جايگاه  هاي سوخت  :

عوارض جايگاههاي سوخت متعلق يادراجاره اشخاص حقيقي يا حقوقي به ازاي هردستگاه پمپ درهر200000سال

تبصره:چنانچه دستگاه پمپ داراي دو ياچندنازل باشد هرنازل يك پمپ محسوب مي گرددوعوارض ياد شده حداكثرتاپايان سال پرداخت گردد

 

فصل چهل وهشتم :

بهاي ارائه خدمات كشتارگاه ها به شرح ذيل اخذ ميگردد:

عوارض ذبح گوسفندوبز سي وشش هزار ريال

عوارض ذبح گاو صدهزار ريال .

 

فصل چهل ونهم :

عوارض حمام عمومي    شهرداري به شرح ذيل اخذ مي گردد :

عوارض استفاده از حمام عمومي براي هرنفر 50000 ريال .

فصل پنجاهم: بهاي خدمات مهندسي:

در هنگام محاسبه عوارض پروانه ساختماني براي تهيه نقشه ونظارت مهندسين ناظر ساختماني به مأخذ 5% از كل هزينه تهيه نقشه و خدمات كارشناسي از مهندسين مرتبط اخذ مي گردد.

جعفر پرج                                                                                 زمان ایلکا

شهردار فيروزكوه                                                           رئيس شوراي اسلامي شهر                                    مهر وامضاء استاندار

 

 

 

تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال 1397 شهرداري فيروزكوه

 

فصل پنجاه و يكم:

عوارض بهره برداري در كاربري غير مرتبط :

برای محاسبه عوارض بهره برداري در كاربري غير مرتبط  برابر ضوابط طرح جامع شهر و همچنین اراضی واقع درمحدوده شهر و ساختمانهايي كه دركميسيون ماده صد مطرح گرديدند و نیاز به تبديل کاربری غير مرتبط دارند نسبت به محاسبه عوارض متعلقه بشرح ذیل اقدام نمايد.

      درفرمول روبرو              K× p × s            

s– مساحت زمین وبنا مورد نظر      – p قیمت منطقه بندی زمین (روز دارایی)

ضریبk برای کاربری مسکونی باتراکم کم 5باتراکم متوسط 7کاربری تجاری 12-اداری وانتظامی8-صنعتی10- مشاغل مزاحم8-حمل ونقل وانبار3-تاسیسات وتجهیزات شهری2– ورزشی وبهداشتی درمانی2-آموزشی .فضای سبز.مذهبی1 وغیره1 تعریف شده است.

تبصره 1درهنگام تبديل کاربری غير مرتبط ملک به کاربری دیگربرای محاسبه عوارض مابه التفاوت ضریبk درکاربری مقصد به مبداء لحاظ میشود

درصورتیکه تفاضل حاصل عدد مثبت باشد قابل وصول است.

تبصره2 برای محاسبه عوارض تبديل کاربری غير مرتبط درحریم شهرها يك برابر سطح اشغال بنا درفرمول فوق عمل می گردد. تبصره3- درمواردی که درقبال تبديل کاربری غير مرتبط زمین ،بخشی ازملک به شهرداری واگذار میگردد چنانچه قیمت ملک مورد

واگذاری ازعوارض تغییرکاربری دفترچه محاسباتی عوارض کمتر نباشد باقیمانده پلاک مشمول عوارض تغییر کاربری نخواهد شد. درغیراینصورت مابه التفاوت عوارض تبديل کاربری غير مرتبط اخذ خواهد شد.

تبصره 4-  بدیهی است درصورت عدم تصویب پیشنهاد مذکور توسط مراجع ذیصلاح  مبالغ دریافتی یاتضمین اخذ شده دراین خصوص به موءدی بایستی مسترد گردد.(حد اكثر ظرف 3 ماه عودت گردد

اين تعرفه در51 فصل وتباصر ذيل و50 برگ توسط شوراي اسلامي شهرفيروزكوه تصويب وابلاغ ميگردد.

 

جعفر پرج                                                                                 زمان ایلکا

شهردار فيروزكوه                                                           رئيس شوراي اسلامي شهر                                    مهر وامضاء استاندار

 

اخبار قبلی
طرح زنده گیری و جمع آوری و نگهداری سگهای بلاصاحب اجرا خواهد شد
اخبار بعدی
پیام تبریک شهردار بمناسبت ولادت حضرت فاطمه (س) و روز زن
فهرست