(( تعرفه عوارضات محلی 1393 تصویب و ابلاغ گردید ))

به نقل از روابط عمومی :
آقای مهندس جعفر پرج شهردار فیروزکوه در گفتگویی اعلام داشته :
تعرفه عوارضات محلی شهرداری فیروزکوه سال 1393 با در نظر گرفتن تمامی شرایط اقتصادی ، درآمدی و معیشتی و همچنین ظرفیت و پتانسیل و توانمندی منطقه توسط شهرداری تهیه و طی لایحه ای بشماره 13941/13/92 مورخ 23/10/92 تقدیم شورای اسلامی شهر گردید و شورای اسلامی شهر هم با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و در نظر گرفتن جمعی جهات موضوع تعرفه عوارضات محلی را در جلسه شماره 44 مورخ 30/10/92 به استناد بند16 از ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 تصویب و جهت طی روند قانونی به شهرداری ابلاغ و بر این اساس شهرداری هم جهت تصویب نهایی به استانداری ارسال که در نهایت تعرفه یاد شده طی نامه شماره 62449/1/92 مورخ 23/11/92 توسط استاندار محترم تهران تصویب و جهت اجراء در سال 1393 به شهرداری ابلاغ گردید.
ایشان در ادامه بیان داشته اندکه تعرفه مذکور نسبت به تعرفه سنوات گذشته تفاوت اساسی داشته که عمده این تفاوت تعدیل برخی از ضرایب ، در نظر گرفتن سیاستهای تشویقی در اعمال تخفیف و همچنین نحوه پرداخت عوارضات بیان نموده و تعرفه یاد شده جهت اطلاع رسانی عمومی به آدرس www.firouzkouh.org در سایت شهرداری درج شده که عموم شهروندان می توانند با مراجعه به ادرس یاد شده نسبت به روئیت و بعضاً بهره برداری تعرفه اقدام نمایند.
Untitled

اخبار قبلی
(( بودجه 1393 شهرداری تصویب شد ))
اخبار بعدی
مراسم درختکاری
فهرست