تشریح قراردادهای منعقده در 7 ماهه گذشته

به نقل از روابط عمومی شهرداری :

آقای سید جواد حسینی مسئول امور قراردادهای شهرداری در گفتگویی نسبت به تشریح اقدامات بعمل آمده در خصوص قراردادهای منعقده در طول 7 ماهه گذشته سالجاری (1394) پرداخته. ایشان در این گفتگو اظهار داشتند برابر ردیف بوده ای سال جاری تا کنون بالغ بر5 میلیارد تومان برابر ضوابط و آئین نامه مالی شهرداریها و با طی تشریفات قانونی پس از شناسایی پیمانکار و مشاورین واجدالشرایط قرارداد منعقد گردیده که برابر تأکیدات آقای مهندس پرج شهردار محترم در راستای سیاست شفاف سازی عملکرد مالی شهرداری خلاصه وضعیت قراردادهای منعقده بشرح ذیل می باشد.

9663
96631
96632

اخبار قبلی
دیدار با فرماندهی نیروی انتظامی فیروزکوه در هفته ناجا
اخبار بعدی
بافت های فرسوده شهری ساماندهی خواهند شد.
فهرست