برگزاری جلسه جهت هماهنگی و اجرای طرح جمع آوری سگهای ولگرد

به گزارش روابط عمومی شهرداری فیروزکوه : پیرو مصوبات کارگروه بهداشت و سلامت و امنیت غذایی شهرستان جلسه ای بمنظور بررسی مشکلات وجود سگهای ولگرد و بلاصاحب درسطح شهر و شهرستان باحضور ادارات مرتبط با ریاست آقای مهندس پرج شهردار در سالن جلسات شهرداری برگزار که پس از استماع نقطه نظرات و وجود موانع قانونی در اجرای طرح اتلاف سگهای ولگردمقرر گردید بمنظور رفع مشکلات موجود و نگرانی و تأمین امنیت شهروندان و نبود امکانات و زیرساختهای مورد نیاز جهت اجرای طرح جمع آوری سگها، شهرداری جهت کسب تکلیف و ارایه طریق با فرمانداری مکاتبه و همزمان جهت شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی جهت سرمایه گذاری برای اجرای طرح جمع آوری سگهای ولگرد و بدون صاحب نسبت به انجام فراخوان عمومی اقدام و اعضاء حاضر در جلسه هم از برخی شهرهای موفق دراجرای طرح مذکور بازدیدنمایند . ضمناً سرکارخانم کیانی بعنوان نماینده شورای اسلامی شهردرجلسه حضورداشته اند .

اخبار قبلی
گزارش عملکرد شهرداری فیروزکوه در قالب تصویر
اخبار بعدی
انتصاب اولین رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری فیروزکوه
فهرست