برون سپاری برخی از وظایف واحد شهرسازی و معماری شهرداری فیروزکوه به دفاتر پیشخوان دولت فعال در سطح شهر درماههای آتی

آقای مهندس پرج شهردار فیروزکوه درگفتگویی بیان داشتند برابر تاکید شورای اسلامی شهر و در راستای روان و تسهیل نمودن پروسه وسیر روند اداری جهت صدور مجورات ساختمانی و گواهی های عدم خلاف و گواهی پایانکار ساختمانی برخی از امورات اداری به دفتر پیشخوان فعال درسطح شهر واگذارخواهد شد . ایشان در ادامه اظهارداشتند با مجوز قانونی اخذ شده از استانداری تهران برخی وظایف مربوط به واحد شهرسازی شهرداری نظیرتشکیل پرونده به این دفاتر و اگذار خواهدشد . آقای مهندس پرج همچنین بیان داشتند از آنجاییکه این طرح برای اولین باردرسطح شهرداریهای استان تهران بغیر ازشهرداری تهران اجرا خواهد شد نیازمند طراحی سازوکاراداری بوده که پس از برگزاری فراخوان و انتخاب بکی از دفاتر پیشخوان واجدشرایط و برنده فراخوان و انعقاد قرارداد تاپایان سالجاری طرح یادشده اجرایی خواهدشد . ایشان هدف از اجرای این طرح تسهیل امور و کوتاه نمودن پروسه اداری و ازسویی تعدیل برخی وظایف واحدشهرسازی شهرداری با در نظرگرفتن نیروی انسانی و محدودیت مجوزات قانونی درجذب نیرو درشهرداری و همچنین تسریع در صدور مجوزات ساختمانی و گواهی ها و پاسخ استعلامات و مقید بودن شهرداری در صدور مجوزات و جلوگیری ازتردد متقاضیان یاد نمودند .

اخبار قبلی
آگهی فراخوان عمومی به مناسبت روز پژوهش
اخبار بعدی
شروع بکار رسمی دبیرخانه علمی همایش توسعه پایدار شهرفیروزکوه درهفته پژوهش
فهرست