باهمت شهرداری وشورای اسلامی شهر مشکل عبورومرور پروژه مسکن مهر سایت انتهای شهید فامیلی مرتفع خواهد شد

آقای مهندس جعفرپرج شهردار فیروزکوه در گفتگویی بیان داشتند در پی درخواستها و پیگیریهای مکرر اهالی ساکن در تعاونی های مسکن مهر واقع در انتهای خیابان شهید فامیلی و باهمت شهرداری و شورای اسلامی شهر مشکل خیابان اصلی انتهای شهید فامیلی مرتفع خواهدشد . ایشان بیان داشتند انجام عملیات زیرسازی و آسفالت و جدولگذاری معبر یادشده خارج از تعهدات شهرداری بوده و درلیست پروژه های عمرانی سالجاری شهرداری هم لحاظ نبوده که بنابه توافق بعمل آمده بابنیاد مسکن شهرستان و درجهت رفع مشکل شهروندان ساکن درتعاونی های ایثار ، آتیه سازان طارس و فجر آفرینان شهرداری بعنوان مجری طرح عملیات یادشده را دردستورکار واحد عمران خود قرارداده .آقای مهندس پرج در ادامه اظهار داشتند ابتدا جدولگذاری در دوطرف بصورت نهر و در وسط بلوار(رفیوژ) اجرا وسپس عملیات زیرسازی و آسفالت مسیر در فاز نخست تا انتهای سایت در روزهای آتی شروع و اجراخواهدشد .

اخبار قبلی
افتتاح اولین پارک مدرسه ای در استان تهران در آموزشگاه پسرانه امیرکبیر با همکاری و مشارکت شهرداری فیروزکوه و اداره آموزش و پرورش
اخبار بعدی
مشکل آسفالت پروژه 176 واحدی توسط شهرداری مرتفع خواهد شد
فهرست