بازدید از کشتارگاه سنتی شهرداری فیروزکوه

پیرو مصوبه کارگروه امنیت و سلامت غذایی شهرستان کمیته ای متشکل از ریاست شورای اسلامی شهر ، معاونت خدمات اموشهری شهرداری ، مدیرمحیط زیست و نمایندگان شبکه دامپزشکی و بهداشت درمان تشکیل و از کشتارگاه سنتی شهرداری و سپتینگ کشتارگاه بازدید که مقرر شد راهکار مناسب و اجرایی توسط اعضاء کمیته با در نظرگرفتن شرایط مالی و وضعیت کشتارگاه به شهرداری ارایه تانسبت به اجرای عملیات ساماندهی سپتیک و تصفیه آن اقدام گردد .

اخبار قبلی
برگزاری جلسه شورای اداری شهرداری
اخبار بعدی
حضور بسیجیان پایگاه بسیج شهید چمران شهرداری در مرقد مطهر امام(ره)
فهرست