بازار روز جدید شهرداری افتتاح گردید

بازار روز شهرداری روز5شنبه مورخ 22تیرماه باحضور مسئولین و شهروندان رسماً افتتاح و موردبهره برداری قرارگرفت . دراین مراسم مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان ، فرماندار ، اعضای شورای اسلامی شهر ، ومعاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ومسئولین ادارات و معتمدین و شهروندان واصحاب رسانه حضورداشتند .
آقای مهندس پرج شهردارفیروزکوه درخصوص هدف ومیزان هزینه کرداین پروژه درگفتگویی بیان داشتند پروژه بازار روز جدید برمبناء اعتراضات شدید اهالی و ادارات بهداشت ودرمان دامپزشکی ومحیط زیست و همچنین پلیس راهور و ادارات مستقر در محدوده بازار روز قدیم شهرداری درمیدان راه آهن و همچنین مصوبه کارگروه بهداشت وسلامت شهرستان بعنوان اولویت اصلی دردستور کارشهرداری و شورای اسلامی شهرستان قرار گرفته که بر این مبناء شهرداری مبادرت به احداث بازار روز جدید واقع درخیابان شهیدمطهری درقطعه زمین با مالکیت شهرداری نموده وحدوداً 250ملیون تومان هزینه دربرداشته که مشتمل بر34غرفه شامل واحدهای تجاری ،سرویس بهداشتی و نمازخانه و دفتر مدیریت و انباری میباشد . ایشان درادامه اظهارداشتند بازار روز قدیم که عرصه آن درتملک سپاه ناحیه فیروزکوه میباشد دراسرع وقت جلسه مشترک با فرماندهی محترم سپاه و شورای اسلامی شهر برگزار و تعیین تکلیف خواهدشد . آقای پرج همچنین بیان داشتند با راه اندازی این طرح حدود40فرصت شغلی مستقیم ایجادخواهدشد و مدیریت بازار روز طی قرادادی به آقایان فلاح و شجاع واگذارشده و نامبردگان موظفند با نظارت حوزه خدمات شهری شهرداری نسبت به اجاره غرفه هابه متقاضیان اقدام نمایند .

اخبار قبلی
برپایی همایش پیاده روی درفیروزکوه
اخبار بعدی
تخریب آخرین ساختمان متعلق به شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه واقع درطرح 18متری
فهرست