بارش سنگین وبی نظیر برف درفیروزکوه

آقای مهندس پرج شهردارومدیربحران شهرفیروزکوه درگفتگویی بیان داشتند بارش برف ازساعات اولیه روزدوشنبه شروع و از همان لحظات اولیه کلیه امکانات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری که از روز گذشته بحالت آماده باش بسرمیبردند فعالیت خودرادرجهت برف روبی ونمک پاشی معابرسطح شروع کردند.ایشان همچنین اظهارداشتندبارش برف سنگین وبی سابقه بوده و استمرار وبارش ممتدبرف انجام عملیات برف روبی رابامشکل مواجه نموده است .ایشان ازدارندگان ورانندگان خودرودرخواست نموده اند حتی المقدوراز آوردن خودرو در سطح شهرخودداری وبمنظورجلوگیری ازترافیک سنگین از زنجیر استفاده نمایند.آقای مهندس پرج درادامه بیان داشتندکه برف روبی ونمک پاشی معابراصلی نظیر خیابان 45متری .خیابان پاسداران،شهرک ولیعصروکوهسارودشت ناصرو….بعنوان اولویت اصلی وسپس معابرفرعی بعنوان اولویت بعدی ستادبرف روبی بوده،که ازشهروندان محترم درخواست شده ضمن حفظ صبوری خویش مشکلات مربوطه راباشماره 76442898اطلاع رسانی تاعوامل برف روبی نسبت به آن پیگیری کنند.مدیربحران شهرفیروزکوه همچنین بیان داشتندباهماهنگی مدیرکل محترم بحران استانداری چند دستگاه جهت کمک به امربرف روبی به فیروزکوه اعزام و از توان ادوات اعزامی جهت تسریع در امور بهره خواهیم گرفت.

 

اخبار قبلی
گرامی داشت یاد و خاطره شهدای آتش نشان / اعطای درجه به آتش نشانان فیروزکوه
اخبار بعدی
برگزاری مزایده توسط شهرداری
فهرست