انتصاب

پیرو انتصابات صورت گرفته سرکار خانم سنگسری بعنوان سرپرست واحد درآمد و نوسازی و آقای شاهحسینی بعنوان سرپرست واحد قراردادهای شهرداری منصوب گردید . امیداست با تغییرات صورت گرفته شاهد رشد و تعالی هرچه بهتر و بیشتر شهرداری باشیم و موجبات رضایتمندی مراجعین و شهروندان را دربر داشته باشد .

اخبار قبلی
آگهی مناقصه عمومی – نوبت دوم
اخبار بعدی
پیام تبریک شهردار فیروزکوه به مناسبت روز پاسدار و روز جانباز
فهرست