انتصاب اولین رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری فیروزکوه

آقای مهندس محمدمهدی باطبی طی حکمی ازسوی مهندس جعفرپرج شهردار و رئیس شورای سازمان مدیریت حمل ونقل بعنوان رئیس سازمان حمل ونقل معرفی گردید و از زحمات آقای حسن شاهحسینی مسئول سابق تاکسیرانی و مسئول پیگیری و راه اندازی سازمان یاد شده تقدیر گردید .

اخبار قبلی
برگزاری جلسه جهت هماهنگی و اجرای طرح جمع آوری سگهای ولگرد
اخبار بعدی
انتصاب آقای سروان براری بعنوان عضوهیئت مدیره سازمان حمل ونقل شهرداری
فهرست