انتصاب آقای سروان براری بعنوان عضوهیئت مدیره سازمان حمل ونقل شهرداری

آقای مهندس جعفرپرج شهردار و رئیس شورای سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری به استنادبند3 ازماده 7 از اساسنامه سازمان آقای براری رئیس پلیس راهور فیروزکوه را بمدت یکسال بعنوان عضو هیئت مدیره سازمان منصوب نمودند .

اخبار قبلی
انتصاب اولین رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری فیروزکوه
اخبار بعدی
جعفر پرج شهردار شهر فیروزکوه با پیامی به شرح زیر هفته تربیت بدنی را تبریک گفت:
فهرست