انتخاب امیرعرب بعنوان نماینده تاکسیداران و تاکسیرانان درکمیته انظباطی تاکسیرانی

 

به نقل از روابط عمومی شهرداری : پیرو هماهنگی سازمان مدیریت حمل ونقل دومین جلسه انتخاب نماینده غروب روزچهارشنبه مورخ 3 آبانماه و باحضور مهندس پرج شهردار و رئیس شورای سازمان ،آقایان ایلکا،درویشی،بنار و حسینی اعضای شورای اسلامی شهر،مهندس باطبی رئیس سازمان حمل ونقل و رانندگان تاکسی شهری درمسجدموسی ابن جعفرشهرک ولیعصر برگزار که از تعداد50نفرحاضردرجلسه 3نفر آقایان امیرعرب،قدرت ا…درویشی و علیرضادهستانی بعنوان کاندیدا اعلام آمادگی نموده که بترتیب عرب با29 و درویشی 12 ودهستانی 4 رأی و1 رأی سفید و1 رأی باطله  از تعداد 47 رأی ماخوذه شمارش و 3نفرهم رأی ندادند که بر این مبنا آقای امیرعرب بعنوان نماینده درکمیته انظباطی منتخب گردیدند . ودر ادامه از زحمات چندساله آقای حسنعلی نیکزاد هم توسط شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تقدیر و تشکرگردید .

اخبار قبلی
جعفر پرج شهردار شهر فیروزکوه با پیامی به شرح زیر هفته تربیت بدنی را تبریک گفت:
اخبار بعدی
توصیه های استاندار به شهردار فیروزکوه
فهرست