اطلاعیه پیش فروش قبر

اطلاعیه:
شهرداری درنظر دارد نسبت به پیش فروش تعدادی قبور دربهشت رضوان واقع در جاده نام آور اقدام نماید . لذا متقاضیان خرید میتوانند حداکثر تا۳۰ آبان درخواست کتبی خود را به شهرداری ارائه دهند .

اخبار قبلی
جایگاه عرضه سوخت بمنظور رفاه شهروندان و مسافرین احداث خواهد شد
اخبار بعدی
برگزاری جلسه کارشناسی ساماندهی حریم و بستر رودخانه سطح شهر با حضور کارشناسان آب منطقه ای استان
فهرست