ابقاء آقای مهندس جعفر پرج درسمت شهردار فیروزکوه

به نقل از روابط عمومی شهرداری فیروزکوه : اعضای محترم شورای اسلامی شهر فیروزکوه به استناد قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در اولین جلسه رسمی خود نسبت به ابقاء آقای مهندس جعفرپرج درسمت شهردار فیروزکوه تصمیم گیری و اقدام نمودند .

 

اخبار قبلی
انجام تغییر و تحول بین رؤسای دوره چهارم و پنجم شورای اسلامی شهر فیروزکوه
اخبار بعدی
پیام قدردانی مهندس پرج شهردارفیروزکوه
فهرست