آگهی مناقصه عمومی

شهرداری فیروزکوه درنظر دارد نسبت به واگذاری قرارداد کاشت درخت ، گل و گیاه و همچنین حفظ و نگهداری عرصه های فضای سبز ، سرویس های بهداشتی و نمازخانه های سطح شهر اقدام نماید . لذا از شرکتهای واجدالشرایط ذیل دعوت می گردد جهت بازدید و اخذ مدارک حداکثر ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهی به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند .

  • متقاضی می بایستی دارای سابقه پیمانکاری با موضوع مناقصه در یکی از شهرداری های کشور باشد .
  • متقاضی دارای گواهی صلاحیت فعالیت در زمینه مربوطه از مراجع ذیربط باشد .
  • متقاضی دارای توان مالی ، فنی و اجرایی باشد .
  • سایر شرایط در اسناد مناقصه ذکر گردیده است .

ضمناً :

  • هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه خواهد بود .
  • شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .
  • چنانچه نفرات اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده شرکت در مناقصه به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
  • به مدارک و مستندات و قیمت پیشنهادی مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد و مبلغ سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
  • سایر شرایط برابر آئین نامه مالی شهرداری ها خواهد بود .

جعفر پرج

شهردار فیروزکوه

اخبار قبلی
عید سعید فطر مبارک
اخبار بعدی
آگهی تجدید مناقصه عمومی
فهرست