اخطاریه دبیرخانه کمیسیون بند 20 شهرداری فیروزکوه

مالکین محترم دو ملک آدرس ذیل، بدینوسیله به استناد بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها و با توجه به شرایط ملک که موجب خطرات بهداشتی و ساختمانی منطقه گردیده است، مقتضی است ظرف مدت 15 روز از تاریخ درج اخطاریه (بنر) به حوزه خدمات شهری شهرداری فیروزکوه مراجعه نمایید.
بدیهی است در صورت عدم مراجعه وفق قانون برخورد خواهد شد.

🔸آدرس:
1) انتهای خیابان تختی – ملک مخروبه- محل تجمع حیوانات و دپوی زباله
2) زیر دانشگاه – دانشجو 16 –زمین خالی – ریزش خیابان

دبیرخانه کمیسیون بند 20 شهرداری فیروزکوه

اخبار قبلی
افزایش نرخ کرایه تاکسی برای سال ۱۴۰۲ اجرایی شد / تا پایان سال افزایش نرخ نخواهیم داشت
اخبار بعدی
نجات مصدوم حادثه واژگونی خودروی سواری در روستای سرخدشت
فهرست