گندزدایی و ضدعفونی جایگاه سوخت شهر فیروزکوه.

به منظور حفظ سلامت شهروندان و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، ضدعفونی پمپ بنزین شهر فیروزکوه توسط اکیپ ستاد پیشگیری از ویروس کرونا شهرداری، انجام شد.
اخبار قبلی
با مشارکت مردم برخی از معابر و مکان های عمومی شهر فیروزکوه ضدعفونی شد.
اخبار بعدی
به منظور حفظ سلامت شهروندان و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، صورت گرفت.
فهرست