گزارش عملکرد مالی نیمسال اول 1401 (درآمد- هزینه) شهرداری فیروزکوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری فیروزکوه، علیرضا صادقی شهردار فیروزکوه بر اساس ماده 71 قانون شهرداری ها و ماده 7 آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهر، نسبت به بیان و تشریح گزارش عملکرد مالی (درآمد و هزینه) مربوط به شش ماهه اول سال 1401 شهرداری اقدام نمودند.

ایشان اظهار داشتند: بودجه مصوب سالجاری شهرداری معادل 490.332.246.880 ریال بوده که با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، مجوزات ساختمانی صادره و … به شرح جدول ذیل برابر کدهای ابلاغی، وصول و در ردیف جاری و عمرانی هزینه گردید.

ضمناً این گزارش بر اساس مصوبه شماره 127 مورخ 1401/8/21 به تصویب شورای اسلامی شهر فیروزکوه نیز رسیده است.

اخبار قبلی
نکات ایمنی استفاده از وسایل گاز سوز
اخبار بعدی
بررسی مشکلات شهروندان در ملاقات مردمی شهردار فیروزکوه
فهرست