در هفته گرامیداشت مقام معلم انجام خواهد شد:تغییر المان میدان معلم شهر فیروزکوه

پیرو درخواست های مکرر شهروندان مبنی بر تعویض المان نصب شده در میدان معلم و به منظور ارتباط بصری و مفهومی نام میدان با نمادهای نصب شده، در هفته معلم المان میدان تعویض خواهد شد.
لازم به ذکر است که المان قبلی بازسازی و رنگ آمیزی و در مکان مناسب نصب خواهد شد.
اخبار قبلی
جلسه ساماندهی کارگران فصلی و روزمزد فیروزکوه برگزار شد.
اخبار بعدی
مسائل و مشکلات مسکن مهر دشت ناصر و تعاونی ها بررسی شد.
فهرست