به منظور حفظ سلامت شهروندان و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، صورت گرفت.

گندزدایی و ضدعفونی شبانه ایستگاه های تاکسی شهر فیروزکوه توسط اکیپ ستاد پیشگیری از ویروس کرونا سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری
اخبار قبلی
گندزدایی و ضدعفونی جایگاه سوخت شهر فیروزکوه.
اخبار بعدی
مشارکت گروه ها و نهادهای مردمی در جهت مقابله با ویروس کرونا در شهر فیروزکوه
فهرست