به منظور حفظ سلامت شهروندان و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، صورت گرفت.

تداوم ضدعفونی گسترده معابر اصلی و فرعی و اماکن عمومی سطح شهر فیروزکوه توسط اکیپ ستاد پیشگیری از ویروس کرونا شهرداری فیروزکوه با نظارت شبکه بهداشت و درمان
لازم به ذکر است، گندزدایی روزانه مسیرهای اصلی و فرعی شهر، ساعت ۱۳ الی ۱۷ در ظهر و عصر و شب ها حوالی ساعت ۲۴ انجام خواهد شد
اخبار قبلی
شستشو و ضدعفونی جداول سطح شهر توسط اکیپ ستاد پیشگیری از ویروس کرونا شهرداری فیروزکوه.
اخبار بعدی
ستاد پیشگیری از شیوع ویروس کرونا شهرداری فیروزکوه
فهرست