با مشارکت مردم برخی از معابر و مکان های عمومی شهر فیروزکوه ضدعفونی شد.

جمعی از افراد و گروه های مردمی با حضور در مرکز خدمات شهری فیروزکوه، ضمن در اختیار قرار دادن تجهیزات و ادوات، یاری رسان اکیپ ستاد پیشگیری از ویروس کرونا شهرداری فیروزکوه در راستای ضدعفونی معابر و اماکن عمومی سطح شهر فیروزکوه بودند.
اخبار قبلی
تداوم مشارکت مردم در ضدعفونی برخی از معابر و مکان های عمومی شهر فیروزکوه
اخبار بعدی
گندزدایی و ضدعفونی جایگاه سوخت شهر فیروزکوه.
فهرست