ادامه طرح ساماندهی و توسعه فضای سبز میدان امیری فیروزکوهی.

به منظور ساماندهی و ارتقای کیفی فضای بصری میدان امیری فیروزکوهی، دومین مرحله اجرای گلکاری و توسعه فضای سبز این میدان انجام شد.
اخبار قبلی
هنگام خرید از سوپرمارکت چه نکاتی را باید رعایت کنیم.
اخبار بعدی
ادامه گل کاری و توسعه فضای سبز میدان امیری فیروزکوهی ادامه گلکاری و توسعه فضای سبز میدان امیری فیروزکوهی.
فهرست