ادامه شستشو و ضدعفونی جداول سطح شهر توسط اکیپ ستاد پیشگیری از ویروس کرونا شهرداری فیروزکوه.

فهرست